Vrouw bij kerk

Langdurige Rehabilitatie

Cliënten kunnen zich bij langdurige rehabilitatie van Lentis verder ontwikkelen richting een woonplek in de maatschappij. Voor anderen zijn wij langdurig een veilige haven van waaruit wij samen proberen te werken aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Er verblijven ca. 130 cliënten bij Langdurige Rehabilitatie. Het team van Langdurige Rehabilitatie helpt bij het herstel van cliënten met beperkingen als gevolg van hun psychiatrische problemen. Hiervoor bieden wij behandeling, begeleiding, rehabilitatie en verblijf binnen een klinische setting.

Inhoud van de behandeling

Binnen Langdurige Rehabilitatie zijn twee groepen cliënten te onderscheiden. De eerste groep bestaat uit cliënten die zeer langdurig, soms al tientallen jaren, psychiatrische zorg nodig hebben en op het terrein in Zuidlaren wonen. Omdat het voor hen vaak moeilijk is vaardigheden te ontwikkelen om weer zelfstandiger te wonen, leggen wij bij deze cliënten de nadruk op stabiliserende doelen: leren leven met een beperking, bevorderen van welzijn en terugval proberen te voorkomen. De verwachting is dat het herstelproces langdurend is en dat de cliënt zeer langdurig en soms voor altijd binnen de beschermde omgeving van Langdurige Rehabilitatie of andere afdelingen op het terrein van Lentis Zuidlaren verblijft.

Ontwikkelingsgericht

De andere groep bestaat uit cliënten die naast stabiliserende behandeling ook baat hebben bij ontwikkelingsgerichte doelen. Dit zijn bijvoorbeeld herstel van het algemeen functioneren en maatschappelijke rollen. Ook hier is sprake van een langdurend herstelproces, maar is de verwachting dat de cliënt weer een eigen woonplek krijgt.

Second opinion

Een kleine groep cliënten wordt verwezen naar de afdeling Langdurige Rehabilitatie voor een second opinion. Deze vragen kunnen binnen de eigen woon- of behandelsetting beantwoord worden of door een opname bij Langdurige Rehabilitatie.

Behandelingen bij Langdurige Rehabilitatie

De afdeling Langdurige Rehabilitatie biedt een breed scala aan behandelingen.

Verpleegkundige behandeling en begeleiding

De behandeling op Langdurige Rehabilitatie wordt voor een belangrijk deel door de verpleegkundigen uitgevoerd. Zij leveren de dagelijkse zorg en begeleiding. Zij ondersteunen, daar waar nodig, de cliënten bij de zelfzorg, de zorg voor de leefomgeving, de medicatie en het vervullen van verschillende sociale rollen. De verpleegkundigen signaleren oplopende spanning en proberen escalatie te voorkomen. Zij helpen de cliënten bij het omgaan met symptomen, hebben oog en oor voor hun lijden, bemoedigen en geven hoop. Ze bevorderen een gezonde leefstijl, stimuleren gezonde voeding, stoppen met roken en meer bewegen. Ze signaleren (toename van)
psychiatrische en somatische problemen en zoeken naar oplossingen. De verpleegkundigen zijn geschoold in gedragstherapeutische technieken, rehabiliterende en herstelgerichte interventies, motiverende gespreksvoering, omgaan met verslaving om de behandeling en begeleiding van de cliënten effectief uit te kunnen voeren.

Omdat de cliënt in het dagelijks leven op Langdurige Rehabilitatie geconfronteerd wordt met een grote groep verschillende verpleegkundigen, functioneert één verpleegkundige als persoonlijk begeleider van de cliënt. Een goede werkrelatie tussen de verpleegkundige en de cliënt is van groot belang voor de kwaliteit van de zorg. De persoonlijk begeleider is de vertrouwenspersoon van de cliënt. Hij behartigt de belangen van de cliënt en komt op voor de cliënt. Indien nodig stelt hij echter ook grenzen aan het gedrag van de cliënt.

Psychologische behandeling en begeleiding

De psycholoog is de behandelcoördinator en hoofdbehandelaar van de cliënt. De psycholoog maakt het intakeverslag bij de start van de cliënt op Langdurige Rehabilitatie en stelt samen met de cliënt en zijn familie het behandelplan op. Het behandelplan wordt halfjaarlijks geëvalueerd, zoveel mogelijk samen met de cliënt en het streven is in ieder geval jaarlijks met de cliënt en zijn familie. De psycholoog stelt de indicatie voor behandeling op Langdurige Rehabilitatie en coacht de verpleegkundigen bij de uitvoering van het behandelplan. Het coachen van de verpleging is een kerntaak. Bij vertrek van de cliënt zorgt de psycholoog voor een zorgvuldige overdracht en ontslagbrief.

De psychologische behandeling is gericht op het ondersteunen van het herstel van de cliënt: omgaan met psychotische symptomen, uitbreiden van sociale en communicatieve vaardigheden, ervaren van en leren omgaan met emoties en lichamelijke sensaties, reflecteren op en accepteren van eigen verleden en dit verleden een plaats geven, geïnteresseerd raken en vertrouwen krijgen in eigen toekomst, leren zich te verplaatsen in de (binnen)wereld van de ander, omgaan met verslaving, rouwen om verlies van psychische en lichamelijke gezondheid, verwerken van of omgaan met vroegere traumatische ervaringen.

Psychiatrische behandeling en begeleiding

Psychiatrisch onderzoek en medicamenteuze behandeling is een belangrijk onderdeel in de behandeling van cliënten van de afdeling Langdurige Rehabilitatie. Bij veel van de cliënten is er naast psychiatrische- ook sprake van somatische problemen. De arts/psychiater draagt zorg voor adequate behandeling van zowel de psychiatrische als de somatische klachten.

Somatische behandeling

Op het terrein is een Medisch Centrum (MC). Eén van de verpleegkundig specialisten van het MC is, onder supervisie van een arts, verantwoordelijk voor de somatische zorg voor onze cliënten. De verpleegkundig specialist is laagdrempelig toegankelijk en komt regelmatig voor overleg naar de afdeling. Bij het
jaarlijkse Routine Outcome Monitoring (ROM) onderzoek vindt naast psychiatrische- ook somatische screening plaats. Bevindingen kunnen leiden tot verwijzing naar de verpleegkundig specialist. Via het MC vindt jaarlijkse somatische screening plaats. Bij chronische problemen zoals hypertensie en diabetes vindt regelmatige controle plaats.

Psychomotore Therapie (PMT)

PMT is het middels bewegen op gang brengen van veranderingsprocessen. Er kan sprake zijn van bewegingsactivering (zoals sport, oefening, conditietraining) gericht op verbetering van de algehele gezondheid (conditie, gewicht, algemeen welbevinden) of psychomotorische therapie die gericht is op het verbeteren
van het psychosociale functioneren en met als doel bijvoorbeeld stressregulatie, ontwikkelen interactievaardigheden, verbeteren van stemming of zelfbeeld. Op Langdurige Rehabilitatie is zowel individuele- als groeps-PMT mogelijk. De psychomotore therapeut speelt tevens een belangrijke rol bij het bevorderen
van een gezonde leefstijl en leefomgeving voor de cliënten en coacht de verpleging hierin.

Creatieve Therapie (CT)

CT probeert veranderingsprocessen bij cliënten op gang te brengen door middel van creatieve activiteiten zoals schilderen, drama, rollenspelen, enzovoort. Door het creatief bezig zijn kan gewerkt worden aan acceptatie van ziek zijn, vergroten van zelfvertrouwen en concentratie, oefenen met het aannemen van verschillende rollen en sociaal gedrag.

Activering & Reïntegratie (A&R)

A&R biedt vele verschillende dagactiviteiten. Het dagactiviteitencentrum ‘het Onderdâc’ biedt verschillende educatieve en (re)creatieve activiteiten, zoals koken, schilderen, een beautysalon en computercursussen, maar is tevens een ontmoetingsplek waar cliënten ook andere cliënten kunnen ontmoeten. Naast het dagactiviteitencentrum, biedt A&R diverse werkprojecten om arbeidsrehabilitatie te stimuleren. Cliënten kunnen terecht in het Grafisch Centrum of de Lijstenmakerij met een houtwerkplaats en een zeepfabriek. Op de Boomklever kunnen cliënten ervaring opdoen in de groenvoorziening en in de fietsenmakerij. Verder biedt A&R een zorgboerderij waar cliënten kunnen werken met planten, dieren, in de catering, het winkeltje of in de zomerperiode in de theeschenkerij. De boerderij, net buiten het terrein van Lentis gelegen, is inmiddels omringd door een nieuwe woonwijk, wat weer nieuwe mogelijkheden tot maatschappelijke re-integratie biedt.

Cliënten bij Langdurige Rehabilitatie worden zoveel mogelijk gestimuleerd gebruik te maken van faciliteiten binnen A&R. Activiteiten en werkprojecten zijn belangrijk voor het verkrijgen van een goede dagstructuur, ontdekken en oefenen van vaardigheden, opheffen van isolement en toename van zelfvertrouwen.

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorger kan, op verzoek van de cliënt, gesprekken met hem voeren over levensbeschouwelijke kwesties en zin- en betekenisgeving. De geestelijk verzorger organiseert en leidt een vrouwengroep op de afdeling. Doel van deze groep is cliënten te laten ontdekken wat hun waarde is en hoe zij waarde hebben gegeven aan hun leven door terug te kijken op hun leven. De geestelijk verzorger kan een cliënt die stervende is bijstaan en familie en medecliënten helpen bij wat zij meemaken in deze laatste levensfase. Indien gewenst kan de geestelijk verzorger de uitvaartdienst leiden.

Huishouding

Zowel het verpleegkundig team als de huishoudelijke dienst zorgen ervoor dat de kamers van de cliënten evenals de gemeenschappelijke ruimtes schoon, ordelijk, veilig en prettig zijn. Cliënten worden gemotiveerd naar eigen vermogen mee te helpen.

Voor wie is Langdurige Rehabilitatie bedoeld?

Cliënten waarbij therapieën niet aanslaan, zij een verstoring hebben in hun denken, geen ziekte-inzicht hebben en lichamelijke problemen hebben, kunnen terecht bij Langdurige Rehabilitatie. Zij gebruiken veel medicatie, hebben vaak een ongezonde leefstijl en zijn meestal al vele jaren in de zorg. Vaak hebben zij een traumatische ervaring opgedaan binnen de thuissituatie of in de psychiatrie. De cliënten zijn sociaal en maatschappelijk geïsoleerd geraakt. Ze zijn niet meer in staat zelfstandig of in een beschermde woonvorm in de maatschappij te functioneren. Ze hebben een veilige omgeving nodig die hen structuur biedt.

Anderzijds is er bij onze cliënten ook sprake van acceptatie en veerkracht. Ze kunnen genieten van kleine dingen en zijn blij met een vriendelijk woord. Ze hebben vaak een directe manier van communiceren, een unieke denk- en levenswijze en het gevoel van humor is gelukkig bij velen bewaard gebleven. De problematiek vraagt om een geïntegreerde behandeling. Dit wil zeggen dat het verblijf wordt gecombineerd met behandeling en begeleiding vanuit één team. Hierbij wordt nauw samengewerkt met alle betrokkenen.

Familieleden zijn regelmatig het enige sociale netwerk wat overgebleven is voor de cliënt en dus van groot belang voor de kwaliteit van leven van de cliënt. Wij zijn daarom ook geïnteresseerd in het verhaal van de familie en andere betrokkenen en willen met hen samenwerken in de zorg rondom de cliënt. We willen de familie ondersteunen bij het vormgeven van hun betrokkenheid bij hun familielid.

Het team van Langdurige Rehabilitatie

Langdurige Rehabilitatie heeft vier behandelteams: Es, Akkerhoven, Brink en Buitenhuizen. De teams bestaan grotendeels uit verpleegkundigen. Verder maken enkele agogische begeleiders, een psycholoog, psychomotore therapeut, creatief therapeut en arts of psychiater deel uit van de teams. De psycholoog is behandelcoördinator en zorgt voor de inhoudelijke aansturing van de teams.

De somatische zorg wordt geleverd vanuit het Medisch centrum op het terrein in Zuidlaren. Een beperkt aantal cliënten heeft een huisarts in het dorp.

Locaties

De cliënten van Langdurige Rehabilitatie wonen grotendeels in panden op het terrein in Zuidlaren. Het terrein is een mooie parkachtige omgeving, met deels oude en deels nieuwe gebouwen. Een klein deel van de cliënten woont in het dorp Zuidlaren.

De grootste voorzieningen zijn de Brink en de Es, elk met 25 cliënten. Er is onder andere een verpleegpost, een ruimte voor onderzoek en medicatieverstrekking en een activiteitenruimte met een activiteitenbegeleider die overdag aanwezig is.

De Borg is een kleinere voorziening met negen cliënten. Op het terrein bevinden zich verder het Witte huis met acht cliënten en het Uitzicht met zes cliënten. Akkerhoven zijn acht geschakelde woningen en biedt per huis een woonvorm voor gemiddeld zes cliënten.

In het dorp Zuidlaren bevinden zich vijf woningen van Langdurige Rehabilitatie. In deze woningen wonen twee tot vier cliënten, twee woningen worden door één cliënt bewoond.

In het Lagerhout zijn behandelaren en het secretariaat gevestigd.

TopGGz keurmerk

Op de afdeling vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. Innovatieve behandelmethodes worden onderzocht die de zorg voor cliënten zouden kunnen verbeteren. Door het doen van dit onderzoek, willen wij een bijdrage leveren aan kennis over mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die langdurig van zorg afhankelijk zijn.

Het TopGGz keurmerk geeft aan dat een afdeling zeer gespecialiseerde cliëntenzorg biedt in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding. Langdurige Rehabilitatie bevindt zich in het traject om dit keurmerk te behalen. Lees meer over de afdelingen bij Lentis met een TOPGGz keurmerk.

Aanmelden en praktische informatie

Cliënten tussen de 18 en 65 jaar kunnen door een verwijzer worden aangemeld. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts zijn. De verwijzer meldt de cliënt aan bij wachtlijstbeheer. Wachtlijstbeheer neemt contact op met één van de teamleiders om te overleggen of de cliënt tot de doelgroep van Langdurige Rehabilitatie behoort.

Bij akkoord van de cliënt en teamleider, wordt een geschikte plaats voor de cliënt gezocht. Samen met een psycholoog wordt een voorlopig behandelplan gemaakt. De cliënt heeft een persoonlijk begeleider, dit is een verpleegkundige van de afdeling. Deze stelt samen met de cliënt een woonbegeleidingsplan op.

Praktische informatie

Op het terrein in Zuidlaren is bij de locaties van Langdurige Rehabilitatie voldoende parkeerruimte. Ook is Zuidlaren goed bereikbaar met openbaar vervoer, de bus stopt aan het begin van het terrein.