twee-verschillende-handen

Cliëntenmedezeggenschap

Medezeggenschap is meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die voor de cliënten van Lentis belangrijk zijn. Uiteenlopende onderwerpen komen in de cliëntenmedezeggenschap aan de orde, zoals

  • het beleid rondom informatieverstrekking aan cliënten
  • het stoppen van een behandelaanbod
  • de huisregels
  • de voeding
  • het verkrijgen van internetaansluiting op een bepaalde afdeling
  • en nog meer.

Cliëntenmedezeggenschap is wettelijk geregeld

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is wettelijk bepaald wat de bevoegdheden van een Cliëntenraad zijn. Deze wettekst kun je inzien.
De WMCZ vormt de basis voor de Cliënten Medezeggenschap binnen GGZ instellingen. Met de Raad van Bestuur van Lentis is een zogeheten ‘samenwerkingsovereenkomst’ opgesteld. Hierin staat waarover een commissie of raad meepraat en beslist.

Waar vind je cliëntenmedezeggenschap en waarom?

Ruwweg maken er jaarlijks zo’n 19.000 mensen gebruik van de zorg van Lentis. Die zorg wordt verleend op verschillende locaties in de provincie Groningen maar ook daarbuiten in klinieken, poliklinieken, woonvormen, inloophuizen en activiteitencentra. Op deze verschillende locaties heeft de cliënt medezeggenschap. Deze medezeggenschap wordt in de vorm van een commissie of raad georganiseerd. Ook door middel van huiskamerbesprekingen of andere alternatieve bijeenkomsten kan de medezeggenschap vormgegeven worden. Naast onderling overleg tussen de leden van de commissie, vindt er ook overleg plaats met leidinggevenden van Lentis.

Hoe is cliëntenmedezeggenschap georganiseerd?

Op allerlei locaties van Lentis zijn cliëntencommissies (CC) en/of huiskamerbesprekingen. Deze commissies hebben overleg met de teamleider van de betreffende locatie. Op sommige locaties vormt afvaardiging uit de cliëntencommissies een gezamenlijk plaatsgebonden overleg, de zogeheten cliëntendeelraad (CDR). Deze deelraad overlegt met leidinggevenden van Lentis.
Vanuit de cliëntencommissie (CC) en/of cliëntendeelraad (CDR) worden er leden afgevaardigd naar de cliëntenraad (CR).

Alle zorggroepen binnen Lentis hebben een cliëntendeelraad. Zij hebben weer een cliëntenraad (CR) die overleg heeft met de directeur van hun zorggroep. Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad (CCR) die overleg voert met de Raad van Bestuur. De CCR bestaat uit afgevaardigden vanuit de cliëntenraden en een aantal algemene leden.
Sommige adviesvragen zijn Lentisbreed en betreffen niet alleen de GGZ, maar ook de Verpleging en Verzorging (Dignis). VenV heeft een eigen medezeggenschap en een eigen Centrale Cliëntenraad. Voor adviesvragen wordt dan samengewerkt met de Gezamenlijke Cliëntenraad (GCR) van Lentis.

Organisatieschema cliëntenmedezeggenschap

Organogram clientenmedezeggenschap binnen Lentis

Cliëntvertegenwoordiging

De commissie of raad verwoordt de mening van de cliënten. Zij zorgt er dan ook voor op de hoogte te blijven van wat er bij de cliënten leeft die zij vertegenwoordigen. Voor zover zij niet zelf op een afdeling of locatie verblijven doen zij dit bijvoorbeeld door het organiseren van afdelingsbezoeken, panelraadpleging, bewonersoverleg of door het zo nu en dan houden van enquêtes.

Wegwijzer in Geldzaken

Veel mensen hebben moeite om elke maand de financiële eindjes weer aan elkaar te knopen. Dat geldt ook voor onze cliënten. Om hier bij te helpen heeft de Centrale Cliëntenraad van Lentis de Wegwijzer in Geldzaken gemaakt. Een brochure gevuld met informatie die cliënten van Lentis op weg kunnen helpen in het doolhof van wetten, regelingen en instanties. Aan de hand van veel gestelde vragen geven we in het kort weer via welke regeling en via welke instantie iemand misschien in aanmerking kan komen voor een vergoeding. Maar dat niet alleen. We gaan bijvoorbeeld ook in op de eigen bijdrage. De informatie in deze Wegwijzer is beknopt. De cliënt zal zelf, of met hulp van de begeleider, verder op zoek moeten.