Man in bos

Regelgeving omtrent dossier inzage

De patiënt, zijn wettelijk vertegenwoordiger of een door de patiënt gemachtigde hebben recht op inzage van het dossier. Het recht op inzage geldt zolang dit niet indruist tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de patiënt. Vóór een patiënt het dossier inziet moet dus getoetst worden of er informatie over anderen dan de patiënt in het dossier staat.

De inzage strekt zich ook niet uit over gegevens die door anderen over patiënt zijn verstrekt (bv. middels hetero-anamneses), voor zover de inzage de privacy van deze anderen kan schenden.

N.b: Op grond van artikel 7:447 BW (WGBO) is de jongere vanaf het zestiende jaar bevoegd tot het zelfstandig aangaan van een behandelingsovereenkomst. Ouders hebben dan nog slechts recht op inzage in het dossier, wanneer de jongere hiervoor toestemming heeft gegeven.

De inzage door of namens de patiënt vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de behandelaar. De behandelaar is bij voorkeur aanwezig bij de dossierinzage, zodat hij toelichting kan geven en eventuele vragen kan beantwoorden. De behandelaar maakt een aantekening in het dossier dat de patiënt het dossier heeft ingezien. Een handtekening van patiënt is niet vereist.

Leeftijdsgrenzen bij inzage

In dit onderdeel wordt het recht op inzage per leeftijdscategorie behandeld.

Minderjarigen tot 12 jaar

Voor de behandeling van minderjarigen tot 12 jaar is alleen de toestemming vereist van ouder(s) met gezag c.q. de wettelijke vertegenwoordiger(s). Deze toestemming is niet vereist voor medisch noodzakelijke behandelingen in geval van een noodsituatie waarbij de toestemming van de ouder(s) c.q. de wettelijke vertegenwoordiger(s) niet afgewacht kan worden. Ouders met gezag c.q. wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage van het dossier, voor zover dit niet indruist tegen de belangen van het kind.

Tussen 12 en 16 jaar

Tussen 12 en 16 jaar is voor de behandeling zowel de toestemming vereist van de ouder(s) c.q. de wettelijke vertegenwoordiger(s) als van het kind. De toestemming van de ouders is niet vereist wanneer een behandeling noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig nadeel bij het kind of wanneer de ouder(s) toestemming blijven weigeren en het kind de behandeling weloverwogen blijft wensen en de hulpverlener is van oordeel dat de behandeling in het belang van de minderjarige is. Ouders met gezag c.q. wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage van het dossier, voor zover dit nodig is om toestemming voor de behandeling te kunnen geven.

Vanaf 16 jaar

Vanaf 16 jaar is een minderjarige, mits wilsbekwaam, in staat zelfstandig toestemming te geven voor behandeling. Ook in het geval van minderjarigen wordt aanbevolen de toestemming in het dossier vast te leggen. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers mogen het dossier van de patiënt slechts inzien met diens toestemming.