Kwaliteitsstatuut Lentis

Het Kwaliteitsstatuut van Lentis beschrijft hoe wij de zorg voor de patiënt/cliënt hebben georganiseerd, in het bijzonder de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners en de regiebehandelaar. Het Statuut borgt zoveel mogelijk de autonomie van de cliënt én zorgt dat de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. En omdat alle ggz instellingen verplicht zijn hun kwaliteitsstatuut te publiceren, kan de cliënt vergelijken en weloverwogen kiezen voor een behandeling bij Lentis of juist bij een andere zorgverlener.

Het Kwaliteitsstatuut Lentis is gemaakt volgens een landelijk vastgesteld format. Dat format is gemaakt door gezamenlijke ‘veldpartijen’ in de GGZ, zoals Landelijk Platform GGz, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland, NVvP, NIP, P3NL, V&VN, LVvP. Naast dit format, heeft Lentis ook een meer toegankelijke variant gemaakt, de publieksversie Kwaliteitsstatuut Lentis.