Locatie Groningen

FACT-MBT (Mentalisation Based Treatment)

FACT-MBT is bedoeld voor mensen die vanaf jongvolwassen leeftijd hevige emotionele pijn ervaren of juist periodes van leegte kennen, waarin weinig wordt gevoeld. Zij kunnen impulsief reageren en soms schadelijk gedrag voor zichzelf of anderen ontwikkelen. Daarnaast hebben zij moeite met het aangaan en onderhouden van betekenisvolle relaties, en vertrouwen in zichzelf en anderen.

Wanneer deze problemen zo ingrijpend en/of langdurig zijn dat je op meerdere levensgebieden vastloopt, bijvoorbeeld op het gebied van werk, opleiding, financiën, sociale contacten en wonen, kun je bij ons terecht.

Wat kun je vinden op deze pagina?

Wat is FACT-MBT?

Het FACT-MBT team is een klein team, bestaande uit medewerkers van verschillende disciplines, zoals een psychiater, psycholoog, verpleegkundige, jobcoach en ervaringsdeskundige. Er is niet alleen oog voor verlichting van klachten maar ook voor het vergroten van de kwaliteit van leven. Je wordt ondersteund in het ontwikkelen van je talenten en mogelijkheden zodat je zelfvertrouwen krijgt om zelfstandig te functioneren.

Dit FACT team werkt specifiek vanuit de uitgangspunten van Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT). Naast de eigen (opleidings)achtergrond van iedere hulpverlener, is het hele team geschoold in deze benadering.

Het team

Een overzicht van de behandelaren van het FACT-MBT:

Wat kun je vinden op deze pagina?

Inhoud behandelprogramma

In de intakefase onderzoeken wij samen met de cliënt of FACT-MBT de juiste keuze is. We kijken of de diagnostiek duidelijk is, en doen zo nodig aanvullende diagnostiek (in kaart brengen van klachten en krachten, persoonlijkheid en coping; dat wil zeggen de manier waarop de cliënt gewoonlijk met problemen omgaat). Op basis van de hulpvraag en onze kennis en ervaring wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Gedurende de behandeling

Gedurende de gehele behandeling is een verpleegkundige bij de cliënt betrokken, die de eerste aanspreekpersoon is, en met wie de cliënt geregeld individuele gesprekken heeft. Daarnaast is er een hoofdbehandelaar betrokken die regelmatig samen met de cliënt en de verpleegkundige, eventuele andere behandelaren en naasten de behandeling evalueert. Een medicatieconsult bij de verpleegkundig specialist of psychiater kan op indicatie plaatsvinden. Daarnaast zijn er in overleg ook aanvullende behandelvormen mogelijk (creatieve therapie, psychomotoretherapie).

Stabilisatiefase

In de stabilisatiefase wordt een signaleringsplan opgesteld. Er is aandacht voor commitment aan de behandeling (dat wil zeggen; hoe lukt het om de behandeling te blijven volgen, wat is er nodig om op afspraken te kunnen komen). Indien van toepassing is ook aandacht voor het verminderen van (zelf)beschadigend gedrag.

Behandelfase

In de behandelfase staat het werken aan de persoonlijke doelen centraal, met aandacht voor herstel, het aangaan en behouden van (steunende) contacten en sociaalmaatschappelijk functioneren. Er wordt de mogelijkheid van een groepstherapie geboden. Tijdens de groepstherapie gaan de individuele gesprekken ook door. De groepstherapie duurt anderhalf jaar en bestaat uit één of twee bijeenkomsten per week. In de groepssessies kan de cliënt onderzoeken wat er met hen gebeurt in relatie tot anderen, wat er gebeurt met anderen in relatie tot henzelf, en kan de cliënt leren van anderen. Veel mensen vinden groepen moeilijk. De groep is echter de plek bij uitstek om in een veilige situatie uit te zoeken wat er gebeurt in het contact met anderen. De ervaring leert dat dit voor veel mensen een krachtige behandelvorm is.

Nazorgfase

In de nazorgfase gaat het over verder herstel, het zo zelfstandig mogelijk vormgeven van het functioneren in de samenleving en het afronden van behandelcontacten. De contacten worden geleidelijk, en in overleg met de cliënt afgebouwd. Ook in deze fase kan de cliënt deelnemen aan een groep, de nazorggroep. De nazorggroep helpt de resultaten uit de groepsbehandeling vast te houden en uit te breiden.

Het team

Een overzicht van de behandelaren van het FACT-MBT:

  • #