Organisaties

Cliëntwaardering

Bij het einde van de behandeling meten we met een vragenlijst, hoe de cliënt de behandeling heeft ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. In januari t/m december 2018 vulden 610 cliënten de CQ-index in. Dat is een stijging van 18% van de ingevulde vragenlijst ten opzichte van 2017. De cijfers van 2018 zijn;

Bejegening (1-5): 4,9
Bereikbaarheid behandelaren (1-5): 4,7
Samen beslissen (1-5): 4,7
Informatie over behandelmogelijkheden (1-5): 4,7
Mogelijkheid om familie erbij te betrekken (1-5): 4,2
Uitvoering behandeling (1-5): 4,6
Rapportcijfer (1-10): 8,8

Vergeleken met 2017 hebben er verbeteringen plaatsgevonden in het samen beslissen en in mogelijkheden om de familie bij de behandeling te betrekken. Ook het rapportcijfer steeg van een 8,7 naar een 8.8.

We scoren hoog op bejegening, er is een cultuur dat we goed luisteren naar de hulpvraag van de cliënt en dit leidend laten zijn in de behandeling. Daarnaast scoren we over het algemeen hoog en  blijft het de kunst om deze kwaliteit te blijven waarborgen. In 2019 richten we ons op behandelinhoudelijke ontwikkeling, waarbij we blijven aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar netwerk.

Ouderenpsychiatrie

Mensen van zestig jaar en ouder met psychiatrische klachten kunnen terecht bij Lentis Ouderenpsychiatrie in de gehele provincie Groningen. Bij ouderen is de kans groter dat er meerdere problemen en aandoeningen tegelijk spelen. Dat kunnen ook lichamelijke klachten of bijvoorbeeld beginnende geheugenproblemen zijn. Dit alles vraagt specifieke kennis en ervaring. Daar ligt onze specialiteit. Lentis Ouderenpsychiatrie verzorgt:

 • Diagnostiek
 • Dagbehandeling, gespecialiseerde en voortgezette behandelingen
 • ITB (Intensieve ThuisBehandeling)
 • Woonvormen voor verblijf en klinische opnames

Lentis volwassenen psychiatrie

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. We verlenen zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De werkwijze van Lentis is persoonlijk, open en oplossingsgericht. We richten ons op herstel en waar dat niet of nog niet mogelijk is op het draaglijk maken van de gevolgen van psychische problemen. Cliënten kunnen bij ons terecht na een verwijzing van huisarts of specialist. Lentis bestaat al sinds 1873.

Professionele hulp bij Lentis

Cliënten kunnen bij Lentis terecht voor zorg in een dagbehandeling, poliklinisch, thuis, in een beschermende woonvorm of klinisch (24-uur). Jaarlijks helpt Lentis ruim 25.000 mensen met psychische en psychiatrische problemen en meer dan 1200 mensen met ouderenproblematiek. Hierbij geldt dat onze cliënten zo veel mogelijk de regie over hun eigen behandeling hebben en houden. Lentis is een grote organisatie die gelooft in kleinschalige zorg dichtbij. Dit betekent dat we actief zijn in de wijken en zoveel mogelijk in de omgeving van de cliënt werken. We werken met kleine, zelfredzame teams die gebruik kunnen maken van de voordelen van een grote organisatie. Voor cliënten betekent de grootte dat we een breed scala aan zorgvormen en specialismen in huis hebben.

Uniek in het noorden

Lentis heeft een aantal afdelingen die uniek zijn in het Noorden. Lentis is 24 uur per dag beschikbaar met de Lentis Crisisdienst. Dit betekent dat we in de gehele provincie Groningen hulp verlenen aan mensen die in een crisissituatie terecht komen. Lentis helpt ook bij ongevallen en rampen en maakt deel uit van de PSHOR (Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen).
Lentis beschikt over twee TOPGGz erkende afdelingen: Autimse Team Noord-Nederland en Zorgprogramma Psychosen. Dit betekent dat er zeer gespecialiseerde, topklinische zorg beschikbaar is voor cliënten met een ernstige of complexe aandoening die onvoldoende baat hebben bij behandeling in de tweedelijn.
Daarnaast is het Centrum Integrale Psychiatrie onderdeel van Lentis. Bij het CIP kunnen cliënten terecht voor zowel een reguliere behandeling als een complementaire behandeling en alternatieve geneeswijzen. Zingeving en spiritualiteit zijn onderdeel van de zorg.

Werken bij Lentis

Bij Lentis werken ruim 4.300 medewerkers. Een groot gedeelte werkt direct in de zorg, daarnaast zijn er medewerkers in de ondersteuning die de zorg mogelijk maken. Lentis heeft ruim 100 locaties in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Je kunt meer lezen bij onze organisatie en werken bij Lentis.

Hulp bij dementie

Team290

Team290 ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers. We zijn er vooral als er door het geheugenverlies ook andere problemen zijn ontstaan.

iLentis

iLentis is het onderdeel binnen Lentis dat gericht is op innovatie, eHealth en informatisering. iLentis staat voor continue verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg. We laten cliënten meer participeren en geven hun meer regie in hun behandeling. Wij zijn ervan overtuigd dat eHealth en slimme technologie dit proces kunnen ondersteunen en versnellen. Uitgaande van de wensen en behoeften van de cliënt geven we zorgvernieuwing vorm.

Patiëntparticipatie als basis voor innovatie

eHealth is dus geen doel op zich, maar een hulpmiddel in de zorg voor zowel patiënt  als behandelaar. Wij werken bij het ontwikkelen en invoeren van eHealth toepassingen nauw samen met patiënten en hulpverleners die het gaan gebruiken. Zij zijn ook nauw betrokken in de ideefase en participeren in het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Door de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen iLentis borgen we patiëntbetrokkenheid structureel.

Basis GGZ Lentis

Lentis Basis GGZ

Soms heb je dusdanig last van psychische problemen dat je hulp nodig hebt om er weer goed uit te komen. Hiervoor kan je terecht bij Basis GGZ Lentis. Basis GGZ Lentis is generalistisch en je kunt snel bij ons terecht. Generalistisch wil zeggen dat je voor de behandeling van bijna alle psychische problemen bij ons terecht kunt.

Centrum Integrale Psychiatrie

Logo van Centrum Integrale Psychiatrie (CIP)

Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt innovatieve zorg met een breed perspectief op gezondheid. Lentis is in Nederland de eerste GGZ-instelling die (naast het gebruikelijke reguliere aanbod) een Centrum Integrale Psychiatrie heeft opgericht. Het CIP is een gespecialiseerde GGZ-afdeling met zowel een regulier als complementair behandelaanbod. De focus is gericht op gezondheid en welzijn. Het CIP werkt actief aan het verminderen van psychische klachten en het versterken van draagkracht.

Wetenschappelijk onderzoek

Het CIP biedt kwalitatief hoogstaande behandelingen en verbetert zijn zorg continu. Daarom neemt onderzoek een belangrijke plek in binnen deze afdeling. Het CIP onderzoekt zelf een aantal innovatieve behandelingen of doet dit in samenwerking met andere onderzoeksafdelingen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je kijken op de website van het CIP.

Forint

Forint is er voor de kwetsbare groep mensen die:

 • Complexe en ernstige psychiatrische problemen hebben, vaak in combinatie met verslavingsproblemen
 • Als gevolg daarvan grensoverschrijdend gedrag (dreigen) te vertonen
 • En daardoor in een aantal gevallen een delict hebben gepleegd
 • En/of overlast bezorgen en een bedreiging kunnen vormen voor zichzelf, hun omgeving of de samenleving

Zij kunnen bij Forint terecht voor ambulante en klinische behandeling. Forint is een zorggroep van Lentis en staat voor forensische en intensieve geestelijke gezondheidszorg.

Organisatie

Forint bestaat uit de FPA Zuidlaren (afdelingen Eikenstein en Cederborg) en de AFPN (Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland). Forint werkt samen met de FPC Dr. S. van Mesdag om te borgen dat cliënten de zorg ontvangen die voor hen nodig en passend is.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Forint.

Dignis

Bij Lentis kunt u zowel terecht voor ouderenpsychiatrie als ouderenzorg.

Ouderenpsychiatrie bij Lentis

Naast lichamelijke slijtage kunnen ouderen ook sociale problemen ervaren zoals eenzaamheid. Ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van een partner, kunnen eveneens leiden tot spanning en psychische klachten. U kunt terecht bij de afdeling Ouderenpsychiatrie van Lentis voor professionele hulp bij psychische of psychiatrische problematiek.

Dignis werkt als volgt: 

 • Het hebben, houden of verwerven van eigen regie staat voorop
 • Respect en een waardige omgang met elkaar zijn belangrijk
 • We kijken in elke fase naar de eigen kracht van de cliënt en zijn/haar omgeving
 • We sluiten optimaal aan op de wensen van de cliënt

Ouderenzorg bij Dignis

Bent u op zoek naar informatie over zorg thuis, wonen en wijkactiviteiten voor ouderen? Daarvoor kunt u terecht bij Dignis. Dignis is een zorggroep van Lentis en is gespecialiseerd in ouderenzorg. U vindt alle informatie over de ouderenzorg van Dignis op de website van Dignis.

Jonx

Jonx helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en hun ouders of verzorgers. Daarnaast kunnen volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis bij Jonx terecht. Jonx is onderdeel van Lentis en bestaat uit twee verschillende afdelingen:

Jonx Ambulant

Jonx Ambulant is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar, met alle vormen van psychiatrische problematiek. Zoals bijvoorbeeld ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen, hechtingsproblematiek en angst- en stemmingsstoornissen.
Jonx Ambulant heeft diverse vestigingen verspreid over de provincie Groningen. Wij bieden advies, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Samen met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers werken wij aan effectieve oplossingen van de klachten en problemen. Wij bieden hulp bij ons op de vestiging, maar ook thuis en op school.

Jonx Autisme

Jonx Autisme is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis. Jonx Autisme helpt hele jonge kinderen en hun ouders, maar ook jongeren en volwassenen. Jonx Autisme heeft diverse vestigingen verspreid over de drie noordelijke provincies. Waarvan vier verschillende locaties van het gespecialiseerde Autisme Team Noord-Nederland (ATN).

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Jonx.

Feedback