Onderzoek bij Volwassenen / FACT

Hier onder kun je lezen welke onderzoeken momenteel uitgevoerd worden bij of in samenwerking met Lentis Volwassenenpsychiatrie / FACT.

Het HospitalitY Project

Een eerste psychose openbaart zich veelal in de adolescentiefase. Hierdoor worden jonge mensen die nog volop in de opbouwfase van hun sociale leven staan, ernstig beperkt in hun (sociaal) functioneren. Het vroege begin, de bijbehorende psychotische klachten en het chronische karakter van de ziekte kunnen leiden tot een sociaal isolement en verminderde zelfredzaamheid. HY richt zich op herstel van sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van mensen met een psychotische aandoening. In de HY interventie wordt lotgenotencontact gecombineerd met het trainen van ADL en sociale vaardigheden ‘on the spot’. Het is een interventie die plaatsvindt in de eigen leefomgeving van de patiënt, daar waar de patiënt de vaardigheden nodig heeft. Hij of zij organiseert een etentje voor lotgenoten. De verpleegkundige begeleidt in de voorbereiding de patiënt bij vaardigheden of taken die nodig zijn voor een geslaagd etentje. Denk hierbij aan bijvoorbeeld huishouden of koken. Het gezamenlijk eten biedt de mogelijkheid tot lotgenotencontact waarbij gewerkt wordt volgens  de hiervoor ontwikkelde methodiek. De HY interventie wordt ontwikkeld vanuit een herstelgerichte visie waarbij persoonlijk herstel op voorgrond staat.

Over het HY-project is een film gemaakt door Bas Labruyère. Bekijk hier de trailer van de film:

Meer informatie: js.vogel@lentis.nl

Website: www.hyproject.net

Treatment-E-Assist (TREAT)

 

ROM-Phamous is een jaarlijkse screening voor patiënten met een psychotische stoornis. Tijdens deze screening worden allerlei zorggebieden in kaart gebracht, waaronder positieve en negatieve symptomen, bijwerkingen van medicatie, kwaliteit van leven, psychosociaal functioneren en lichamelijke gezondheid. ROM-Phamous levert veel bruikbare informatie op over het ziektebeloop van patiënten en kan daardoor helpen bij het vormgeven van de behandeling. Uit onderzoek binnen Lentis blijkt echter dat ROM-uitkomsten nog niet altijd optimaal worden gebruikt voor de behandeling. De uitkomsten blijken moeilijk te interpreteren en behandelaren geven aan te weinig tijd te hebben. Het TREAT-project heeft als doel dit proces makkelijker te maken.

TREAT (Treatment-E-Assist) is een digitaal hulpmiddel dat uitkomsten van ROM-Phamous verwerkt en behandeladviezen genereert voor gevonden problemen bij een individuele patiënt. TREAT is bedoeld voor behandelaren van patiënten met een psychotische stoornis. De behandeladviezen zijn gebaseerd op de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie en een consensus over adequate psychosenzorg onder professionals. TREAT kan behandelaren ondersteuning bieden bij de interpretatie van ROM-uitkomsten en de toepassing van informatie uit behandelrichtlijnen. De ontwikkeling en resultaten van het pilotonderzoek naar TREAT zijn in 2018 gepubliceerd (Tasma e.a., 2018). De verwachting is dat TREAT op lange termijn leidt tot betere behandeluitkomsten voor de patiënt. In hoeverre TREAT de zorg kan verbeteren, wordt op dit moment onderzocht middels een grootschalig onderzoek in meerdere GGz-instellingen.

Meer informatie: lo.roebroek@lentis.nl

Het VOICE-onderzoek

In de GGZ is de therapeutische relatie van groot belang voor herstel- en behandeluitkomsten. In het VOICE onderzoek (Valuing Opinions in Communication Experiences) zal daarom worden gekeken welke aspecten samenhangen met deze therapeutische relatie. Er wordt als het ware een ‘stem’ gegeven aan allen die meer inzicht kunnen geven in de therapeutische relatie tussen GGz hulpverleners en mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). Het doel is om kennis te verzamelen die de basis kan vormen voor het ontwikkelen van interventies die erop gericht zijn de therapeutische relatie te verbeteren.

Er zal worden onderzocht of aspecten als stigma, gezamenlijke besluitvorming (shared-decision making) en herstelbevordering samenhangen met de tevredenheid over de therapeutische relatie. Het unieke aan het VOICE onderzoek is, dat de therapeutische relatie zal worden bekeken vanuit drie perspectieven, namelijk: ervaringswerkers, andere zorgverleners en cliënten. Op deze manier krijgen we een volledig beeld van mogelijke factoren die deze relatie kunnen beïnvloeden, wat kan leiden tot behandelinzichten en interventies die de therapeutische relatie kunnen verbeteren.

De hoop is dat de kennis uit dit onderzoek kan worden omgezet in behandelrichtlijnen die hulpverleners meer houvast zullen bieden bij het creëren van een kwalitatief goede therapeutische relatie. Dit kan zorgen voor een beter resultaat van de behandeling en een beter herstel.

Onderzoekers prof. dr. Stynke Castelein, dr. Jojanneke Bruins en dr. Jorien van der Velde hebben in samenwerking met prof. dr. Phillippe Delespaul uit Maastricht een grote onderzoeksubsidie toegekend gekregen van Stichting Tot Steun VCVGZ voor het VOICE project. Senior onderzoeker Dr. Steven de Jong voert het VOICE project uit.

Meer informatie: steven.dejong@lentis.nl

Samen voor herstel

Een nieuwe manier om de zorg rondom een persoon met een ernstige psychiatrische aandoening te organiseren is de GRACT-methode, de Groningse Resource Assertive Community Treatment. De patiënt stelt hierbij zelf een steungroep samen die regelmatig samenkomt en de hersteldoelen ondersteunt. Aan deze steungroepen kunnen zowel familie en naastbetrokkenen als hulpverleners deelnemen. De personen met psychische problemen bepalen zelf wat hun hersteldoelen zijn en wie er in de steungroep zitten.

In de pilot “Samen voor Herstel” wordt onderzocht wat de effecten zijn van deze methode vergeleken met de gebruikelijke zorg. Hiervoor worden de voor- en nameting van de 25 deelnemers aan de samen voor herstel pilot vergeleken met die van een overeenkomende controlegroep.

Meer informatie: c.slofstra@lentis.nl

Voices, Attachment & Trauma (VAT)

In het VAT onderzoek kijken we naar verschillende factoren die het herstel van mensen met een psychotische kwetsbaarheid bevorderen en belemmeren. VAT staat voor Voices, Attachment & Trauma (stemmen, hechting en trauma): drie van de factoren die we in het onderzoek meenemen. Deelnemers krijgen vragen over hoe ze tegen bepaalde zaken aankijken (zoals reacties van mensen uit de omgeving), hun eigen ervaringen, omstandigheden (zoals wonen en werken) en over de klachten die ze misschien hebben (zoals bijvoorbeeld het horen van stemmen). We onderzoeken hoe verschillende factoren met elkaar verbonden zijn en hoe zij elkaar kunnen beïnvloeden. Dit kan ons helpen om betere, herstelondersteunende zorg te verlenen aan mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Deelnemers doen drie keer mee aan een meting in een jaar tijd: bij 0, 6 en 12 maanden. Mensen kunnen meedoen wanneer ze 18 jaar of ouder zijn, een diagnose hebben in het psychosespectrum, zich goed kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal en niet zijn opgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker: j.bruins@lentis.nl.

Herstel- en ervaringsverhalen onderzoek (STORY MINE)

Het omgaan met mensen met (ernstige) psychische problemen krijgt een steeds centralere rol binnen de GGZ. Steeds vaker werken we bijvoorbeeld met een herstelgerichte visie. Ook is er een landelijke toename in zogeheten herstelacademies. Naast deze ontwikkelingen, worden er ook steeds meer ervaringsverhalen ingezet. Wat kunnen we allemaal leren van deze ervaringsverhalen en hoe kunnen ervaringsverhalen een positieve bijdrage leveren aan herstelbevordering binnen Lentis? In lijn met bovenstaande transities, en om binnen Lentis op een innovatieve manier bij te dragen aan herstelbevordering, is het STORY MINE-project gestart.

STORY MINE staat voor ‘Studying Topics of Recovery in Mental Health Oriented Narrative Experiences’. Het onderzoeksproject gaat over het bestuderen van belangrijke topics binnen herstel- en ervaringsverhalen van mensen die (ernstige) psychische problemen hebben ervaren. Bij topics binnen ervaringsverhalen kan gedacht worden aan herstelthema’s zoals verbondenheid, hoop en zingeving, keerpunten in een herstelproces, en factoren die op langere termijn bijdragen aan herstel. We zijn met name geïnteresseerd in informatie uit ervaringsverhalen over hoe het herstel is bevorderd. Wat hielp iemand? En wat juist niet?

We gaan op zoek naar hetgeen voor veel mensen heeft geholpen (gemeenschappelijke factoren), maar ook hoe iemands persoonlijke levensloop een verklaring kan bieden voor het ontstaan van psychische problemen en wat bijdraagt aan de daadwerkelijke verbetering van iemands kwaliteit van leven. Een belangrijk onderdeel van het STORY MINE-project is het onderzoeken van de impact van het lezen en/of horen van ervaringsverhalen op cliënten in zorg bij Lentis. Er wordt gebruik gemaakt van enerzijds bestaande ervaringsverhalen en anderzijds nieuwe, nog te verzamelen, ervaringsverhalen.

Wil je graag meer weten over het STORY MINE-project? Stuur dan een mailtje naar Mitch Lases (promovendus): mn.lases@lentis.nl