Oudere vrouw kijkt naar beneden

Klachten en complimenten

Lentis zet zich in voor goede zorg die aansluit bij wat je nodig hebt. Toch kan het voorkomen dat je over onderdelen van je behandeling, een medewerker of de organisatie niet tevreden bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen! Daarnaast willen we leren van jouw klachten en proberen deze in de toekomst te voorkomen. Ook familie en naasten van een patiënt kunnen een klacht indienen.

Ben je juist heel tevreden over de hulp die je van Lentis hebt ontvangen? Ook dat horen we graag. Het is altijd mogelijk om je zorgen, ideeën of verbetersuggesties door te geven. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.

Klachten en complimenten zorgen voor betere hulp!

Algemene klacht

Je klacht gaat bijvoorbeeld over je behandeling, de organisatie of de bejegening door een medewerker. Je kunt gebruikmaken van ons formulier voor het indienen van een algemene klacht. Het is belangrijk dat je het formulier zo volledig mogelijk invult met je contactgegevens en de naam en functie van betreffende medewerker(s).

Een algemene klacht kun je naar de klachtenfunctionaris sturen:

Willemien Starke
klachtenfunctionaris@lentis.nl
06 51 93 96 30
aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

De klachtenfunctionaris probeert samen met jou en de desbetreffende medewerker tot een passende oplossing te komen. De klachtenfunctionaris geeft onafhankelijk advies en informatie en kan bemiddeling bieden. De klachtenfunctionaris is er voor iedereen die in behandeling is bij Lentis.

We streven naar een oplossing binnen zes weken. Lukt dat niet binnen die termijn, dan mogen we de termijn in overleg met jou één keer verlengen met vier weken. We sturen je hierover een brief of een e-mail. Uiteraard respecteren wij te allen tijde je privacy.

Je kunt je altijd laten bijstaan door een familielid, vriend, vriendin of partner. Het is vaak gemakkelijker om het gesprek over iets moeilijks aan te gaan als er iemand bij is die je goed kent.

Ben je familie of naastbetrokkene van een patiënt van Lentis, dan kun je naast hulp van de klachtenfunctionaris advies of bijstand vragen van de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst van Lentis.

Wordt tijdens het traject met de klachtenfunctionaris of familievertrouwenspersoon duidelijk dat je klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan kun je de klacht laten beoordelen door de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan je hier meer informatie over geven.

Deze commissie behandelt klachten die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtenregeling voor Familie en naastbetrokkenen valt ook onder de Wkkgz. De klachtencommissie beoordeelt je klacht onpartijdig en onafhankelijk en geeft daarover advies aan de directie van de betreffende Zorggroep die het uiteindelijke oordeel over de klacht geeft. Meer informatie over de klachtencommissie Wkkgz vind je in de Klachtenregeling Wkkgz. Meer informatie over de Klachtenregeling voor Familie en naastbetrokkenen vind je in de Klachtenregeling familie en naastbetrokkenen.

Klachtencommissie

De voorzitter van de klachtencommissie is een jurist die niet bij Lentis werkt. De overige leden van de klachtencommissie zijn werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Vertegenwoordigers van de cliëntenraad of familieraad zijn ook lid van de commissie. Bij de beoordeling van de klacht letten we er op dat er geen leden deelnemen die direct betrokken zijn bij je behandeling of verblijf. Zo blijft het zuiver.

Je hebt het recht om een jurist, advocaat of een andere deskundige in te schakelen. De kosten daarvoor komen, bij een interne procedure bij de klachtenfunctionaris van Lentis of bij een van de klachtencommissies, voor je eigen rekening.

Oneens met de beslissing

Als je het niet eens bent met het oordeel van de directie van de Zorggroep over een Wkkgz-klacht of ontevreden bent over de afhandeling, dan kun je met je klacht naar de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Je kunt hier ook direct met je klacht terecht als onze klachtenregeling niet aan de wettelijke eisen voldoet of als redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat je je klacht aan ons voorlegt. Het advies van de geschillencommissie is bindend.

Een klacht over verplichte zorg (wvggz)

Wanneer je verplichte zorg krijgt, kun je voor je klacht gebruikmaken van ons formulier voor het indienen van een klacht over verplichte zorg. Het is belangrijk dat je het formulier zo volledig mogelijk invult met je contactgegevens en de naam en functie van betreffende medewerker(s). Je kunt dit formulier mailen naar: klachtenwvggzgroningen@lentis.nl.

De Wet verplichte ggz (Wvggz) is op 1 januari 2020 in werking getreden en vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Wanneer je verplichte zorg krijgt kun je met je klacht terecht bij de regionale klachtencommissie Wvggz Groningen. Een klacht over verplichte zorg zal naar de regionale klachtencommissie Wvggz Groningen worden gestuurd. Deze klachtencommissie behandelt tevens klachten over verplichte zorg vanuit de Wet Bopz, wanneer dit van toepassing is.

Patiënten, betrokkenen, hun vertegenwoordigers of nabestaanden van betrokkenen kunnen op één van deze klachtgronden een klacht indienen:

 • Wilsbekwaamheid
 • Zelfbindingsverklaring
 • Tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel
 • Dossierplicht
 • Besluit tot verlenen van verplichte zorg
 • Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel
 • De tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties
 • Voortzetting van tijdelijke verplichte zorg bij een zorgmachtiging
 • Beslissing tijdelijk verplichte zorg
 • Veiligheidsonderzoek
 • Huisregels
 • Overplaatsing
 • Tijdelijke onderbreking verplichte zorg
 • Beëindiging verplichte zorg
 • Voorwaarden en beperkingen bij tijdelijke onderbreking en beëindiging verplichte zorg
 • Periodieke evaluatie van de verplichte zorg
 • Geheimhoudingsverplichting zorgaanbieder, geneesheer-directeur, zorgverantwoordelijke en hun medewerkers
 • Bij een strafrechtelijke plaatsing:
  • Aanwijzing zorgverantwoordelijke en informatieplicht
  • Zorgplan
  • Behandeling
  • Verplichte behandeling
  • Zelfbindingsverklaring
  • Toepassing middelen of maatregelen
  • Beperking recht op bezoek, bewegingsvrijheid, vrij gebruik communicatiemiddelen

De regionale klachtencommissie Wvggz Groningen functioneert zelfstandig en onafhankelijk van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. De voorzitters en leden van deze commissie zijn niet in dienst bij de organisatie waar je klacht tegen gericht is. De commissie maakt wel gebruik van de faciliteiten van Lentis, zoals het postadres en het mailadres.

Bij een klacht over verplichte zorg geeft de regionale klachtencommissie Wvggz Groningen geen advies aan de directie van de Zorggroep, maar neemt deze commissie een beslissing.

Voor ondersteuning bij de klachtenprocedure kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon. De patiëntenvertrouwenspersoon behartigt je belangen en komt voor je op, ook wanneer je klacht behandeld wordt door de regionale klachtencommissie Wvggz Groningen.

De patiëntenvertrouwenspersoon voor de regio Groningen is mevrouw C. (Cocky) Oppelaar. Je kunt haar bellen op 06-47090517 of mailen naar  C.Oppelaar@pvp.nl.

De patiëntenvertrouwenspersoon voor de regio Winschoten is mevrouw M. (Maran) Reese. Je kunt haar bellen op 06-82581891 of mailen naar m.reese@pvp.nl.

De patiëntenvertrouwenspersoon voor Zuidlaren is mevrouw I. (Ien) Lfil. Je kunt haar bellen op 06-82985850 of mailen naar i.lfil@pvp.nl.

Ook mag deze klachtencommissie een schadevergoeding toekennen. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen is het belangrijk dat je duidelijk aangeeft waarom je denkt dat je daar recht op hebt. Wat is er verkeerd gegaan en welke schade heb je daardoor geleden?

Als je het niet eens bent met de beslissing van de regionale klachtencommissie Wvggz Groningen of als er niet tijdig een beslissing is genomen kun je (betrokkenen, hun vertegenwoordigers, de zorgaanbieder of nabestaanden van de betrokkene) de rechter vragen een beslissing over de klacht te nemen. Hiervoor moet een gemotiveerd verzoekschrift bij de rechter worden ingediend. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop de regionale klachtencommissie een beslissing heeft genomen of had moeten nemen.

Je hebt het recht om een jurist, advocaat of een andere deskundige in te schakelen. De kosten daarvoor, bij een interne procedure bij de klachtenfunctionaris of bij een van de klachtencommissies, komen voor je eigen rekening.

Bekijk het Klachtenreglement voor de Wvggz.

De beslissingen van de regionale klachtencommissie Wvggz Groningen vind je hieronder:

Uitspraak BOS 22.00026

Uitspraak BOS 22.00025

Uitspraak BOS 22.00024

Uitspraak BOS 22.00023

Uitspraak BOS 22.00022

Uitspraak BOS 22.00021

Uitspraak BOS 22.00020

Uitspraak BOS 22.00019

Uitspraak BOS 22.00018

Uitspraken 2020

Uitspraak BOS 21.0015

Uitspraak BOS 21.0014

Uitspraak BOS 21.0013

Uitspraak BOS 21.0012

Uitspraak BOS 21.0011

Uitspraak BOS 21.0010

Uitspraak BOS 21.0009

Uitspraak BOS 21.0008

Uitspraak BOS 21.0007

Uitspraak BOS 21.0006

Uitspraak BOS 21.0002

Uitspraak BOS 21.0001

Uitspraak BOS 21.0000

Uitspraken 2020

Uitspraak BOS 20.0008

Uitspraak BOS 20.0007

Uitspraak BOS 20.0006

Uitspraak BOS 20.0005

Uitspraak BOS 20.0004

Uitspraak BOS 20.0003

Nadere beslissing 20.000.1 en 20.000.2

Uitspraak BOS 20.000.1 en 20.000.2

Uitspraak BOS 20.000 geanonimiseerd

Complimenten

Ben je bij Lentis in zorg of heb je bij ons een behandeling gevolgd? En ben je daar enthousiast over? Ben je blij dat je met één van onze behandelaars in contact bent gekomen?

Laat het ons weten. We proberen de beste psychische hulp te bieden die je nodig hebt. En het is leuk om te horen dat we daarin zijn geslaagd. Of dat we op de goede weg zijn!