Informatie voor familie 

Informatie voor familie 

Als iemand in de familie een eetstoornis heeft raakt dat in meer of mindere mate alle gezinsleden. Het kan zijn dat je je veel zorgen maakt of dat je juist probeert het op afstand te houden. Emoties kunnen oplopen, je kunt je verdrietig voelen of juist boos, vaak voelen mensen in het gezin zich onmachtig, wat kan ik doen of wat moet ik juist laten? Je kunt met allerlei vragen zitten.

Je zorgt voor of bent betrokken bij iemand die een eetstoornis heeft. Voor buitenstaanders lijkt je hulp vaak heel vanzelfsprekend, want natuurlijk zorg je voor je kind of ander familielid die dat nodig heeft. Toch geeft het vaak extra belasting. Lentis vindt het belangrijk dat je als familielid of naaste steun krijgt. Het mag niet zo zijn dat de hulp die jij geeft uiteindelijk ten koste gaat van jezelf.

Wat mag je van Lentis verwachten?

Contact hulpverlener
Bij professionele hulpverlening staat de patiënt centraal. De hulp is voor hem of haar bedoeld. Vanuit ons familiebeleid is het de wens om familie zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. Onze afdeling voor eetstoornissen (PsyQ Groningen) heeft verschillende behandelvormen, zoals een opname in een kliniek, deeltijdbehandeling en ambulante behandelingen. In onze behandelvisie past het om waar nodig en waar gewenst gezinsleden te betrekken bij de behandeling. Dat is in de kliniek vrijwel altijd het geval, bij ambulant is dat veel meer op indicatie en/of op verzoek van de patiënt en haar familie.

De makkelijkste manier is dat degene die in behandeling is, haar of zijn hulpverlener laat weten dat je ouders, partner, broer of zus graag betrokken willen worden bij de behandeling. De hulpverlener kan dan zelf voorlichting geven over een aantal zaken en/of de systeemtherapeut erbij betrekken als meer nodig is.

Belangrijk: de hulpverlener is gebonden aan privacy-reglementen. Als de patiënt die bij ons in behandeling is, dat niet wil, mag de hulpverlener geen informatie aan ouders, partner, broers of zussen verstrekken. Dat kan voor familieleden erg frustrerend zijn. Kijk voor meer informatie bij Veelgestelde vragen – Familie (lentis.nl of stel een vraag aan onze e-mailservice voor familie.

E-mailservice voor familie 

Lentis beschikt over een e-mailservice waar je als familielid met je vragen en zorgen terecht kan. Geen vraag is te gek, dus stel ze vooral. Dat kan via E-mailservice voor naasten (lentis.nl)

Familievertrouwenspersoon 

De familievertrouwenspersoon (fvp) zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen jou, de instelling en je naaste. Je kunt bijvoorbeeld bij de fvp aankloppen wanneer je niet tevreden bent over de bejegening van hulpverleners of over de manier waarop ze jou als naaste betrekken bij de zorg. Zij kan antwoord geven op vragen, informeren over regels, bemiddelen en ondersteunen bij het indienen van een klacht. De fvp heeft een onafhankelijke positie en werkt vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Aan haar hulp zijn geen kosten verbonden. Familievertrouwenspersoon (lvp) (lentis.nl)

Familieraad 

Als één van de eerste GGZ instellingen beschikte Lentis over een Familieraad, een officiële gesprekspartner van de Raad van Bestuur. De leden zijn allen betrokken bij de GGZ en behartigen belangen van familie en naasten. Daarnaast maken de Familieraden zich sterk om de kwaliteit van de zorg te verhogen. www.lentis.nl/familievanlentis

Klachten

Heb je een klacht? Dan kan de klachtenfunctionaris ondersteuning bieden.

Willemien Starke
klachtenfunctionaris@lentis.nl
06 51 93 96 30
aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

De klachtenfunctionaris probeert tot een passende oplossing te komen. De klachtenfunctionaris geeft onafhankelijk advies en informatie en kan bemiddeling bieden. Wordt tijdens het traject met de klachtenfunctionaris  duidelijk dat je klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan kun je de klacht laten beoordelen door de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan je hier meer informatie over geven.

Overige informatie

Meer informatie over hoe je als ouder, broer of zus om kan gaan met iemand uit je gezin met een eetstoornis? Vraag dan een brochure aan bij Stichting Kiem  Daarin staat veel nuttige informatie over hoe je tegen iemand met een eetstoornis aan kan kijken en wat je kunt doen en laten.

Organisaties voor familie (lentis.nl)