Weiland met zandweg

WMO

Vanaf 2015 geldt een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarin is elke gemeente verantwoordelijk voor een samenhangend ondersteuningsbeleid van kwetsbare burgers, waaronder mensen met een psychiatrische aandoening. Zij moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Lentis zet zich daarvoor in met professionele GGZ en zorg in wijken, dorpen en steden. Dit doet Lentis omdat maatschappelijke participatie bijdraagt tot het herstel bij mensen met psychiatrische aandoeningen.

Lentis en de WMO

Lentis is op verschillende niveaus in overleg met de gemeenten om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Lentis is uiteraard in gesprek met alle gemeenten in haar regio. In de provincie Groningen hebben de gemeenten zich verenigd voor deze transitie. Het uitgangspunt van deze gemeenten is dat iedereen vanaf 1 januari de zorg blijft ontvangen die hij/zij voorheen ontving, mits de indicatie nog geldig is.
De gemeenten zijn nu met de aanbieders in overleg of zij de begeleiding (in groepen of individueel) kunnen blijven leveren voor minder geld. De aanbieders zijn met elkaar bezig of ze, eventueel door samenwerking goedkoper, kunnen blijven leveren.
De overgang naar de gemeente van de Zorgzwaarte pakketten zonder behandeling heeft voor 2015 nog geen bezuinigingsdoelstelling. Lentis overlegt met gemeenten en woningbouwstichtingen om de panden over te dragen aan deze partijen. Lentis dient hier en daar gebouwen nog aan te passen voor individuele bewoning (een eigen voordeur bijvoorbeeld).

Verantwoordelijkheden gemeenten

Onder de WMO gaat de niet-medische ondersteuning over naar de gemeenten, de wijkverpleging en verzorging komt voor rekening van de zorgverzekeraar en de rest blijft bij de overheid. Binnen de functie ‘verblijf’ gaat de zorg voor de mensen met een ZZP C indicatie (verblijf zonder behandeling) ook over naar de gemeenten.

Wat valt wel en wat valt niet onder de verantwoordelijkheden van gemeenten

 • De persoonlijke verzorging gaat niet over naar de gemeenten maar gaat naar de zorgverzekeringswet.
 • De begeleiding gaat vanaf 1 januari 2015 over van de AWBZ naar de WMO.
 • Daaronder vallen de individuele begeleiding en de collectieve begeleiding (o.a. dagbesteding).
 • Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met psychiatrische problemen, waarbij niet behandeling maar op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat (Beschermd wonen).
 • Professionele en informele, laagdrempelige en onafhankelijke cliëntondersteuning is vanaf 2015 beschikbaar in iedere gemeente. Dat betekent dat de financiering van de MEE organisaties naar de gemeenten wordt overgeheveld.
 • De waardering van mantelzorgers (voorheen mantelzorgcompliment) wordt een expliciete taak van de gemeenten.
 • In de nieuwe WMO is vastgelegd dat het gemeentebestuur de cliënt op de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (pgb) moet wijzen.
 • Er komt voor de gemeenten 50 miljoen beschikbaar voor het opzetten van sociale wijkteams om de ondersteuning vanuit de gemeente af te stemmen op het medische domein (wijkverpleging, huisartsen).
 • Gemeenten krijgen in 2015 incidenteel 200 miljoen euro voor een zorgvuldige overgang van cliënten naar de WMO.
 • De huishoudelijke hulp wordt per 2015 gekort met 40%.
 • De indicatiestelling door de CIZ voor de delen van de AWBZ die overgaan naar de gemeente vervalt. De gemeente indiceert.

Zorg voor mensen met langdurige en complexe psychiatrische aandoeningen

De individuele begeleiding vanuit de AWBZ en de begeleiding in groepen gaan over naar de gemeenten. Evenals GGZ Zorgzwaartepakketten zonder behandeling (de zogeheten ZZP C).

Contact

Vragen over Lentis en de WMO kunnen gesteld worden met onderstaand contactformulier.