‘De eerste ervaringen van huisartsen en cliënten met eTriage zijn positief .’
Jonge vrouw met iPad

eTriage

Bij eTriage kunnen patiënten thuis online, wanneer het hen uitkomt, een op maat gemaakte combinatie van vragenlijsten en psychologische tests invullen, die informatie geeft over hun specifieke klachten. Door de intelligentie van de software worden alleen relevante vragen gesteld. Professionals beoordelen de informatie en gebruiken die om de patiënt snel naar de juiste plek voor behandeling te leiden volgens de principes van Matched Care. Daarbij geldt: zo licht als het kan en zo zwaar als nodig is.

De eTriage van Lentis is ontwikkeld met Telepsy in samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners, GGZ-professionals en instanties waaronder Stichting Robuust en Maastricht University. De eTriage maakt gebruik van gevalideerde vragenlijsten en is gebaseerd op de beleidsregels en het verwijsmodel 2014 voor de Basis en Specialistische GGZ.

Voor wie is eTriage bedoeld?

eTriage is geschikt voor patiënten vanaf 16 tot 65 jaar die de Nederlandse taal beheersen en een leesniveau hebben van tenminste zes schoolse jaren (een afgeronde basisschool). eTriage is niet geschikt voor patiënten met een laag verbaal IQ, een leesstoornis, mensen uit een andere cultuur en crisisgevoelige patiënten (indien dit bekend is). eTriage voor Kinder & Jeugd is momenteel in ontwikkeling en wordt de komende maanden met diverse instanties getest.

Waarom eTriage inzetten?

 • Snel overzicht in de problematiek op alle vijf assen van de DSM-IV;
 • Automatisch advies over het echelon en zorgzwaarte conform verwijsmodel 2014;
 • Directe communicatielijn tussen verwijzer en GGZ;
 • Een verslag met conclusies, ter onderbouwing van een eventuele verwijzing;
 • Directe terugkoppeling van het verslag via Zorgmail.

Betere toeleiding

Toepassing van eTriage leidt tot een betere combinatie tussen de zorgvrager en aanbod en en een geobjectiveerde toeleiding naar de juiste plek voor behandeling binnen de GGZ. Onderzoek van Maastricht University laat een grote verbetering in deze ‘matching’ zien. Huisartsen en POH-GGZ geven daarnaast aan dat zij zeer tevreden zijn over de inzet van de eTriage en dat zij zich versterkt voelen in hun regiefunctie. Tevens geven zij aan het verwijsadvies na eTriage in vrijwel alle gevallen over te nemen. Cliënten geven over het algemeen aan geen bezwaar te hebben tegen het vooraf thuis invullen van de vragenlijsten. Ze voelen zich begrepen, kunnen zich vinden in de resultaten en hebben het gevoel dat hun klachten voldoende worden uitgevraagd.

Patiëntveiligheid vergroot

eTriage kan daarnaast de patiëntveiligheid vergroten doordat het systeem vroeg in het contact eventuele risicosignalen (waaronder suïcide) kan afgeven.

Twee varianten: QuickScreen en TeleScreen

QuickScreen

De QuickScreen is een lichte variant van de TeleScreen en is speciaal ontwikkeld voor gebruik door de huisarts of POH-GGZ bij een vermoeden van lichte tot matige psychische klachten. Er is geen vermoeden van persoonlijkheids​problematiek, of eventuele persoonlijkheids-problematiek conflicteert niet met een klachtgerichte behandeling.

De applicatie is adaptief, dat wil zeggen dat antwoorden op voorgaande vragen bepalen welke volgende vraag gepresenteerd wordt. Hierdoor hoeven er, ondanks het grote bereik, geen onnodige vragen ingevuld te worden en wordt de benodigde informatie op een zo efficiënt mogelijke manier verkregen. De QuickScreen genereert indicaties op DSM IV classificatiegebieden, op alle vijf assen. Hierdoor ontstaat een totaal beeld van de aard en ernst van de klachten, op hoofdcategorieën. De aanwezigheid van persoonlijkheids-problematiek wordt uitgevraagd.

TeleScreen

De TeleScreen is ontwikkeld voor gebruik door een GGZ-professional met minimaal aantekening testdiagnostiek. TeleScreen wordt ingezet bij een vermoeden van matige tot ernstige klachten en/of als er sprake is van persoonlijkheids​problematiek die conflicteert met een klachtgerichte behandeling. De TeleScreen genereert eveneens indicaties op DSM IV classificatiegebieden, op alle vijf assen. In vergelijking met de QuickScreen wordt ook het verleden in kaart gebracht en wordt persoonlijkheidspathologie uitgevraagd tot op het niveau van de specifieke stoornis.

Wanneer QuickScreen, TeleScreen of direct verwijzen?

Om de keuze voor het juiste instrument te vergemakkelijken is dit schema opgesteld: QuickScreen Telescreen Verwijzing. Bij vermoedens van niet complexe problematiek, een beperkte lijdensdruk en geen risico op suïcide, of anderszins gevaar voor zichzelf en/of omgeving, is de inzet van QuickScreen geïndiceerd. Wanneer er twijfel is over persoonlijkheids​problematiek of andere vormen van co-morbiditeit, geniet de inzet van de TeleScreen de voorkeur. Indien er aanwijzingen zijn dat de patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, of wanneer er sprake is van psychotische kenmerken, dient direct verwezen te worden naar de Specialistische GGZ.

Ervaringen met eTriage

eTriage wordt intern binnen Lentis, bij de Aanmeldservice, aan de voordeur ingezet. In de zomer van 2013 is er een pilot met eTriage bij de zorggroep Volwassenen gedaan. Samengevat waren de resultaten positief en blijkt eTriage in 85-90% van de gevallen een toegevoegde waarde te hebben bij het toeleiden van patiënten naar de juiste zorgzwaarte en afdeling en ondersteuning te bieden bij intake en classificatie.

Enthousiasme

De meeste patiënten en behandelaren zijn enthousiast over de toepassing. Deze resultaten komen overeen met het validatie onderzoek gedaan door de Universiteit van Maastricht en de tevredenheid onder gebruikers in Limburg, waar de tool al langere tijd wordt gebruikt. Sinds de pilot is Lentis eTriage intern blijven gebruiken en momenteel wordt dit verder uitgebreid. Daarnaast zijn we als Lentis in dialoog met de Huisartsenkring om samenwerking met huisartsen vorm te geven. De eerste huisartsenpraktijken in Groningen hebben zich aangemeld voor een pilot met eTriage. In Limburg maken nu zo’n 400 huisartsen en 50 POH’s gebruik van eTriage. Per maand komen in Limburg via eTriage op dit moment al 275 tot 300 consult aanvragen binnen.

Continu verbeterd

eTriage is onder andere ontwikkeld in samenwerking met huisartsen en GGZ professionals en wordt continu verder verbeterd op basis van feedback van patiënten, huisartsen en GGZ professionals. Daarnaast wordt het aangepast aan relevante wijzigingen in wet- en regelgeving.

Verwijsadvies

Het verwijsmodel 2014 (Bureau HHM) is gedigitaliseerd en ingebouwd in de applicatie. Op basis van de indicaties uit de QuickScreen of TeleScreen adviseert het systeem automatisch welk echelon en zorgzwaarte het meest passend is:

 • Geen vervolgtraject/zelfhulp
 • Maatschappelijk werk
 • Huisartsenzorg met praktijkondersteuner GGZ
 • Generalistische Basis GGZ
 • Kort
 • Middel
 • Intensief
 • Chronisch
 • Gespecialiseerde GGZ

De applicatie beschikt over een rapportgenerator. Conclusies kunnen worden samengevat in een standaard verslag dat kan dienen als onderbouwing bij een verwijzing. Een samenvatting van het verslag kan via Zorgmail worden verstuurd naar het HIS.

Hoe werkt het?

U krijgt een account voor de applicatie (beveiligde website) waarin je de gegevens en het e-mailadres van de patiënt kunt invullen. De patiënt krijgt via de mail een uitnodiging met een link waarna de vragenlijsten ingevuld kunnen worden op een tijdstip dat hem of haar schikt. Wanneer de patiënt de vragenlijsten heeft ingevuld, worden deze door u of door de POH (QuickScreen) of door een psycholoog van Lentis (TeleScreen) beoordeeld en vindt zo nodig aanvullend telefonisch contact met de patiënt plaats. Er wordt vervolgens een rapport met het echelon advies en eventueel waarschijnlijkheidsclassificaties gegenereerd en teruggekoppeld. U kunt dit vervolgens met de patiënt bespreken en gezamenlijk besluiten of en waar de patiënt voor behandeling naar verwezen wordt.

Dossiers toegankelijk

De dossiers van uw patiënten zijn in de applicatie in uw omgeving toegankelijk en voorzien van een statusrapportage. Als op basis van de uitkomsten van een, in eerste instantie, ingezette QuickScreen, een TeleScreen wenselijk is kan dit eenvoudig vanuit de applicatie worden toegevoegd. Voor de patiënt worden dan alleen aanvullende vragenlijsten klaargezet, omdat de antwoorden van de QuickScreen ‘overgenomen’ worden. Vervolgens vindt beoordeling door een psycholoog van Lentis plaats conform de reguliere TeleScreen.

Handleiding

Als u gebruik gaat maken van de QuickScreen en TeleScreen van Lentis ontvang je een toegankelijke handleiding waarin zowel inhoud als achtergrond van de applicatie (inclusief vragenlijsten en indicaties) zijn uitgewerkt naast een eenduidige instructie voor gebruik.

Vergoeding

Hieronder staan de vergoedingen (excl. BTW) voor gebruik van de applicatie en vragenlijsten. Bij de QuickScreen komen de kosten voor beoordeling door huisarts of POH voor rekening van de huisartsenpraktijk zelf. De vergoeding betreft € 5,95.

Bij TeleScreen is in de vergoeding naast de beoordeling van de vragenlijsten, ook de rapportage, terugkoppeling en telefonische follow-up met de cliënt door de psycholoog (zie boven) inbegrepen. De vergoeding betreft € 85,00.

Contact

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over eTriage.