Nu hulp nodig bij crisis?

Vanuit de hele provincie Groningen kun je dag en nacht bij ons terecht via ons telefoonnummer 050 522 35 55 van de Lentis Crisisdienst.

Vrouw aan de telefoon bij auto

IHT (Intensive Home Treatment)

IHT is gebaseerd op de opvatting dat crisisbehandeling thuis leidt tot betere kansen op herstel en minder opnames. Het doel van IHT is om een psychiatrische crisis zo goed mogelijk te behandelen in de eigen situatie van de patiënt. Hiermee worden de opnames op acute opname afdelingen voorkomen en, wanneer een opname toch noodzakelijk is, verkort. IHT teams leveren kortdurend, maximaal zes weken, intensieve ambulante zorg aan iedereen die intensieve zorg nodig heeft.

Samenwerken

Het IHT team is een multidisciplinair team van ggz-professionals dat snel en adequaat kan reageren op een psychiatrische crisissituatie. IHT vervult zijn rol in samenwerking met alle ketenpartners: de huisarts, de basis-ggz en de (top)specialistische ggz. Ook andere partijen zoals politie of andere hulpverleningsinstanties kunnen betrokken. Hierbij staat de patiënt altijd centraal en wordt er passende en doelmatige zorg op maat geboden.

Naasten

IHT werkt, waar mogelijk, nauw samen met de directe omgeving van de patiënt. Dit kan familie zijn, vrienden of andere betrokkenen. IHT heeft als opvatting dat een crisisbehandeling in de vertrouwde omgeving van de patiënt sneller leidt tot kans op herstel en minder opnames. Daarom is het van belang dat de omgeving van de patiënt wordt betrokken bij de behandeling om eventuele terugval te voorkomen.

Verwijzen naar IHT

Verwijzing naar een IHT-team kan op verschillende manieren en door verschillende verwijzers gebeuren. Bij de aanmelding worden de persoonsgegevens en medische gegevens uitgevraagd, ook wordt er een eerste indicatie van de ernst van de situatie uitgevraagd.

Aanmelding

Bij een interne aanmelding wordt er direct face-to-face of telefonisch overlegd tussen de verwijzer en een behandelaar van het IHT. Hierbij wordt een inschatting en overdracht van de risico’s gemaakt en wordt de vraag aan IHT verhelderd. Daarnaast worden de Zorg Afstem Gesprekken (ZAG) gepland.

Bij een externe aanmelding is er zo mogelijk face-to-face of telefonisch contact met de verwijzer. Er wordt dan conform de GGZ triagewijzer gewerkt. De triage leidt tot het besluit wie de patiënt wanneer en waar gaat zien voor de beoordeling en/of intake.

Patiënten tussen de 16 en 65 jaar worden gezien door de Volwassenpsychiatrie. Wanneer je ouder dan 65 bent word je doorverwezen naar de Ouderenpsychiatrie.

Beoordeling

De beoordeling van de crisissituatie vindt plaats door twee personen van verschillende disciplines. Bijvoorbeeld een ggz-psycholoog en een huisarts. Deze beoordeling is maatwerk en afhankelijk van de vraag, ernst, problematiek en situatie. Tijdens de beoordeling worden naast de diagnostiek altijd de volgende punten bekeken:

  • Veiligheidsrisico’s, waaronder de kind-check, suïcidaliteit, automutilatie, agressie en somatiek
  • Toestand van de patiënt
  • Aanwezigheid en draagkracht van naasten zoals familie, buren

De beoordeling leidt in overleg met de patiënt en naasten tot een behandelplan. Aan de hand van dit plan worden interventies gepland, uitgevoerd en geëvalueerd. Het eerste gesprek met de verwijzer is gelijk het eerste Zorg Afstem Gesprek (ZAG).

Zorg afstemgesprekken (ZAG)

Dit is een essentieel onderdeel van IHT omdat een ZAG zorgt voor een goede afstemming en samenwerking tussen de cliënt, het ambulante team, de kliniek, betrokken professionals en naasten voor optimale aansluiting van zorg. Er wordt systematisch gewerkt met triade en er worden doormiddel van ZAG verwachtingen afgestemd. Dit werkt richtinggevend en geeft helderheid bij de patiënt, naastbetrokkenen en behandelaar. Daarnaast is een crisis vaak een tijdelijke onderbreking van een langer lopende behandeling. Het is daarom van belang om de gevolgen daarvan te bespreken.

Tijdens de ZAG(Zorg Afstem Gesprekken) worden er afspraken gemaakt over:

  • Wie de regiebehandelaar is
  • Taakverdeling met afspraken voor alle betrokkenen
  • Hoe de behandeling eruit ziet
  • Hoe iedereen elkaar informeert

Interventies

Er zijn verschillende interventies mogelijk waarbij het IHT team ingeschakeld kan worden. Het IHT-team is betrokken voor opname en blijft indien nodig betrokken gedurende de klinische behandeling zodat de opname zo kort mogelijk kan duren. Deze interventies zijn op maat en dus per persoon anders. Een IHT behandeling duurt maximaal zes weken.

Interventies klinieken

Wanneer thuisopname niet haalbaar is, kan de patiënt voor een korte klinische opname opgenomen worden. Tijdens deze interventie blijft het IHT nauw betrokken bij de patiënt.

Crisis en contact

Ons IHT team werkt vanuit twee locaties. Eén in de stad Groningen (050-5223722) en één in Winschoten (0597-456742). De IHT teams zijn bereikbaar voor consultatie (behandel of medicatie advies) op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Patiënten in crisis kunt u 24 uur per dag doorverwijzen via het bekende crisisnummer: 050-5223555.