‘Patiënten vinden het fijn om met een praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk te praten.’
John Koot

POH GGZ

Lentis voorziet ruim 80 huisartsen in de regio Groningen van praktijkondersteuning POH GGZ. Als huisarts kun je bij ons terecht voor deskundige POH GGZ medewerkers met brede ervaring in de GGZ en een integrale aanpak.

Een praktijkondersteuner GGZ van Lentis onderscheidt zich onder andere doordat:

 • De medewerkers in dienst zijn van Lentis waardoor veel kennis en expertise beschikbaar is.
 • Het opleidingstraject van de medewerkers vormgegeven is in samenwerking met de Hanzehogeschool.
 • Lentis continuïteit van zorg garandeert en vervanging regelt bij ziekte.

De meerwaarde van de POH GGZ

Onze Praktijkondersteuners GGZ:

 • Zijn deskundige, goed opgeleide, BIG-geregistreerde, POH GGZ gecertificeerde (Sociaal Psychiatrisch) Verpleegkundigen met minimaal drie jaar ervaring in de ambulante (acute) zorgverlening.
 • Hebben kennis van alle leeftijdsdoelgroepen.
 • Zijn resultaat- & samenwerkingsgericht.
 • Werken vanuit een kortdurende oplossingsgerichte methodiek voor patiënten met zowel enkelvoudige als complexe problematiek. Hierbij proberen we patiënten weer in hun kracht te zetten.
 • Zijn geschoold in vraagverheldering en het geven van consultatie en gericht advies.
 • Hebben ruimschoots kennis van de sociale kaart.
 • Leiden toe naar de juiste zorg op verzoek van de huisarts.
 • Kunnen het casemanagement op zich nemen als meerdere zorgverleners betrokken zijn bij een patiënt.
 • Werken vanuit een generalistische en integrale aanpak.
 • Zijn altijd up-to-date door ons interne nascholingsprogramma.

Wat doet de Lentis POH GGZ?

 • We verzorgen triage en verduidelijking van de hulpvraag bij de patiënt.
 • We maken een inschatting van de zorg die aansluit bij de zorgvraag en -behoefte van de patiënt. Wij werken volgens het stepped-care principe: niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk is.
 • Kortdurende begeleiding van de patiënt is mogelijk door de inzet van verschillende methodieken, waaronder de specifiek voor de huisartsenpraktijk geschikte ‘oplossingsgerichte methodiek’.
 • We begeleiden bij de generalistische en integrale aanpak van somatische, psychische en maatschappelijke enkelvoudige of complexe problematiek.
 • Casemanagement van de patiënt bij de coördinatie en toeleiding naar de juiste zorg of coördinatie van de zorg.
 • Consultatie: direct toegang tot een psychiater.
 • Direct toegang tot acute zorgverlening van Lentis.
 • Korte lijnen met zorgverleners in de eerste- en tweedelijn GGZ.

 

Wat doen we als Lentis POH GGZ nog meer?

 • Netwerken: het in kaart brengen en onderhouden van contacten met het sociaal- en hulpverlenernetwerk, in het kader van de continuïteit van de verleende diensten.
 • Herkennen van knelpunten in de samenwerking met andere instanties.
 • Lentis POH GGZ heeft een dienstverlenende houding door het aandragen van gerichte acties voor verbetering.
 • Regelmatig overleg met de huisarts/verwijzers in het kader van de zorgtoeleiding en verwijzing van de patiënt.

Ervaringen huisartsen met POH GGZ

Lees de ervaring van een collega huisartsen die werkt met Lentis POH GGZ:

Mw. drs. E. de Lange, Academische Huisartsen Praktijk

 

Zakelijke aspecten POH GGZ

 • De praktijkondersteuner GGZ wordt vanuit Lentis POHGGZ gecontracteerd door de huisarts, nadat een overeenkomst voor medische dienstverlening is afgesloten.
 • Lentis POHGGZ draagt zorg voor het dienstverband van de POHGGZ medewerker in de praktijk.
 • Lentis POHGGZ heeft het werkgeverschap. Dit houdt in dat wij zoveel mogelijk risico’s voor je uitsluiten: de POH GGZ medewerker is in dienst bij Lentis, wij zorgen zo nodig voor vervanging bij ziekte. Tevens dragen wij zorg voor het opleidingstraject.
 • De overeenkomst wordt telkens voor de duur van een kalenderjaar afgesloten.
 • Over de activiteiten wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.

Het team Lentis POH GGZ

Hieronder staan de ervaringen van een aantal medewerkers van Lentis POH GGZ:

Oplossingsgericht

“Ik begeleid en behandel mensen met psychische klachten in een huisartsenpraktijk in Emmen. Door gebeurtenissen in het leven kunnen mensen uit evenwicht raken waardoor psychische klachten ontstaan. Somberheid, angst, rouw en stress zijn veel gehoorde problemen. Mijn kracht ligt in het oplossingsgericht werken en ik maak veel gebruik van technieken die gebruikt worden binnen cognitieve gedragstherapie. Het contact met cliënten en het contact met de huisartsen is voor mij richtinggevend.”

 

Goede vraag

“In een eerste gesprek sta ik stil bij de vraag of klacht. Hierdoor kan sneller duidelijk worden welke problemen er spelen en of er sprake is van meerdere problemen tegelijk. Voor sommige cliënten kan een goede vraag verheldering voldoende aanknopingspunten bieden om de problemen verder zelfstandig op te lossen.”

 

Systeemtherapie

“Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige POH-GGZ & Systeemtherapeut in opleiding. Ik help problemen van cliënten te verduidelijken zodat deze kunnen worden aangepakt vanuit de eigen mogelijkheden. Dat kan individueel maar ook door belangrijke anderen erbij te betrekken, bijvoorbeeld partner of gezinsleden.”

 

Doelgericht

“Als POH GGZ ben ik in het contact met de cliënt op zoek naar oplossingen en het verkrijgen en verduidelijken van het probleem. Hierbij is het van belang dat er in de eerste instantie vertrouwen ontstaat en er een prettig contact is. Ik kijk naar de situatie waarin geleefd wordt en de gezinssituatie. Door doelgericht te kijken naar de eigen kracht en mogelijk nieuwe inzichten, kunnen situaties anders beleefd worden of eerder geaccepteerd.”

 

Eigen kracht

“Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige, POH-GGZ. Het is bijzonder om te zien dat wanneer mensen eenmaal hun kracht hebben ontdekt, ze heel snel opknappen.”

 

Jong en oud

“Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige, POH-GGZ. Ik begeleid ouders, kinderen en jongeren bij vragen op opvoedkundig, psychisch en sociaal gebied. Vooral praktisch en oplossingsgericht. Vaak is het voldoende om iemand weer in zijn/haar eigen kracht te zetten. Soms maak ik gebruik van mijn deskundigheid betreffende een goede, snelle doorverwijzing.”

 

Stressregulatie

“Ik ben werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige, POH-GGZ. Ik werk snel en doeltreffend als het kan en waar nodig zorgvuldig of rustig in de praktijk en/of bij de cliënt thuis. Ik werk klant- en oplossingsgericht. In de behandeling ga ik uit van ieders eigen kracht. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in stressregulatie en geef ik Mindfulness- en Hartcoherentie trainingen.”

 

Seksuele problematiek

“Sociaal psychiatrisch verpleegkundige POH-GGZ & Seksuoloog NVVS in de Academische Huisartsenpraktijk. Omdat ik naast POH-GGZ ook Seksuoloog NVVS ben kan men bij mij terecht voor informatie, advies en hulp bij seksuele problemen. Het kan bijvoorbeeld gaan over pijn bij het vrijen, seksuele voorkeuren, erectieproblemen, orgasmeproblemen en problemen met de seksuele geaardheid. In relaties kan het bijvoorbeeld gaan over verschil in verlangen.”

 

Actieve bijdrage cliënt

“In het eerste contact vindt de intake en kennismaking plaats. Samen met de cliënt proberen we de vraagstelling duidelijk te krijgen, zodat er een gezamenlijk plan van aanpak wordt gemaakt. De focus ligt niet op de beperking maar vooral op hetgeen wat energie geeft en hoe dit uitgebreid kan worden. Er wordt dus een actieve bijdrage van de cliënt verwacht.”

Ontwikkeling en beleid POH GGZ

Prestaties en tarieven Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2016

Middels deze module kan de huisarts de ondersteuning van mensen met psychische problemen binnen de huisartsenpraktijk flexibel inrichten. In 2015 was de mogelijkheid van inzet voor 1 normpraktijk (2350 ingeschreven cliënten) max. 12 uur, de NZa biedt de mogelijkheid om vanaf 01-01-2016 te maximaliseren naar 32 uur.

De NZa heeft in de eerste helft van 2015 onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkeling en de tariefonderbouwing van de functie POH-GGZ binnen de huisartsenpraktijk. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant. De resultaten van het onderzoek gaven niet direct aanleiding tot herijking van de tariefonderbouwing. Uit het onderzoek en vanuit aanvullende reacties vanuit het veld blijkt wel dat de huidige opzet van de bekostiging vaker knelt in de praktijk. De inzet van POH-GGZ wordt enerzijds vergoed door declaratie van consulten. De resterende kosten worden door middel van een opslag op het inschrijftarief verrekend. Voor de bepaling van het maximumtarief voor deze opslag wordt tot en met 2015 uitgegaan van een maximale inzet van bij benadering 1/3 fte praktijkondersteuner per normpraktijk.

De afgelopen jaren heeft de functie POH-GGZ een flinke groei doorgemaakt. Steeds meer huisartsenpraktijken maken gebruik van deze functie en binnen de huisartsenpraktijken zelf wordt de functie ook meer ingezet. Inmiddels is de situatie ontstaan dat praktijken meer ondersteuning in willen zetten dan de 1/3 fte per normpraktijk waar de bekostiging ruimte voor biedt. Zorgverzekeraars geven aan dit in specifieke gevallen ook te willen contracteren.

De NZa vindt dat voor dit type zorg de bekostigingsregels op praktijkniveau niet beperkend moeten zijn op het gebied van gewenste inzet, zeker niet als de zorgverzekeraar sturend kan zijn door middel van zorginkoop.

Het ligt gezien de situatie zoals genoemd in de inleiding niet in de rede om nu fundamentele wijzigingen aan te brengen in de bekostigingssystematiek voor POH-GGZ. Om tegemoet te komen aan het gesignaleerde knelpunt kiest de NZa voor een pragmatische oplossing. Met ingang van 2016 wordt het maximumtarief voor de module POH-GGZ met een factor 3 opgehoogd. Dit betekent dat via het moduletarief bij benadering maximaal 1 fte POH-GGZ per normpraktijk bekostigd kan worden.

Let wel: Dit wil niet zeggen dat de NZa een norm stelt voor de gewenste inzet van POH-GGZ per praktijk. De gewenste inzet van POH-GGZ kan regionaal of per praktijk verschillen. Het is aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om nadere afspraken te maken over zinvolle inzet van deze functie binnen de praktijk. Zoals dit ook het geval was in 2015 en daarvoor.

Zoals aangegeven blijven de componenten die ten grondslag liggen aan de tariefonderbouwing verder ongewijzigd. Bij gelijkblijvende inzet van de functie POH-GGZ binnen een praktijk kunnen bestaande afspraken over modulevergoedingen blijven bestaan. De beleidswijziging geeft ruimte om afspraken te maken over aanvullende inzet boven 1/3 fte per normpraktijk, als dat wenselijk is.

Lentis POH GGZ heeft het aanbod van dienstverlening al met meerdere huisartsen gestalte gegeven. In deze vorm zijn de risico’s voor de huisarts minimaal en komt de beoogde ondersteuning maximaal van de grond.

Contact met Lentis POH GGZ

Interesse over een POH GGZ van Lentis in jouw huisartsenpraktijk, vragen of behoefte aan een oriënterend gesprek? Neem contact op met:

Secretariaat POH GGZ
Telefoon: 050-522 3175
E-mailadres: pohggz@lentis.nl

Bezoekadres:
Hereweg 76, 1e etage
9725 AG Groningen

 • Expert in geestelijke gezondheidszorg

 • Ruim 80 huisartsen werken met een POH GGZ van Lentis

 • Wat zeggen huisartsen over Lentis?

 • Ondersteuning door een ervaringswerker Hoe kom je in contact?