CBL Groningen

Vraag & antwoord Crisisbeoordelingslocatie (CBL)

Per 3 april 2017 is de Crisisbeoordelingslocatie voor personen met verward gedrag van start op het terrein van Lentis aan de Hereweg. Partners van de keten acute psychiatrie en de Groninger gemeenten gaan zo de opvang voor personen met verward gedrag in crisissituaties verbeteren. Daarmee wordt voorkomen dat mensen in de politiecel komen die daar niet horen. Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van de landelijke en provinciale aanpak van personen met verward gedrag.

Voor wie is de CBL bedoeld?

Op de Crisisbeoordelingslocatie gaan mensen met verward gedrag gezien worden die nu nog naar de politiecel gaan, maar daar in feite niet thuishoren. Verder gaan patiënten die buiten kantoortijd bij de Doktersdienst worden gezien door Lentismedewerkers van de 24-uurscrisisdienst, verwezen worden naar de locatie aan de Hereweg. Ook kan de 24-uurs crisisdienst van Lentis, patiënten die nu nog in de thuissituatie worden bezocht, vragen naar de Hereweg toe te gaan.

Worden alle personen met verward gedrag naar de CBL gebracht?

Nee, het gaat om acute crisissituaties, waarbij geen andere oplossing beschikbaar is en waarbij een psychiatrische aandoening de oorzaak kan zijn. Mensen die eerst somatisch behandeld moeten worden, ernstig agressief zijn of die een strafbaar feit hebben gepleegd, gaan niet naar de CBL.

Voor welke personen is de CBL?

Het gaat om personen met verward gedrag:

 • bij wie de oorzaak van het verward gedrag een psychiatrische aandoening is of bij wie de oorzaak onduidelijk is, maar het vermoeden bestaat van zo’n aandoening;
 • én waarbij sprake is van een crisissituatie d.w.z. een acute situatie die direct ingrijpen noodzakelijk maakt teneinde direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen;
 • én waarbij geen of onvoldoende steun van naasten of uit de directe omgeving van de persoon te organiseren is;
 • én er in de situatie geen alternatief is voor overbrugging tot de diagnosestelling.

Contra-indicaties, niet verwijzen naar de opvanglocatie bij:

 • Personen bij wie medisch-somatische hulpverlening nodig is.
 • Personen die een strafbaar feit hebben gepleegd.
 • Personen onder de 18 jaar.  Personen die onder invloed van middelen zijn (alcohol, drugs), zodanig dat de eerste uren geen psychiatrische beoordeling kan plaatsvinden.
 • Personen die zeer agressief zijn.

En jongeren onder 18 jaar?
Deze worden naar zorg geleid via de zorgketen jeugd.

Is de CBL alleen voor de stad Groningen?

De CBL is voor de hele provincie Groningen, stad en Ommeland.

Hoe kan ik de Crisisbeoordelingslocatie bereiken?

Hereweg 78a
9725 AG Groningen
Tel: 050-5223555 (24/7 bereikbaar)
Fax: (050) 522 3737
meldpunt@lentis.nl

Met welk vervoer komen mensen naar de CBL en hoe gaan ze weer weg?

Afhankelijk van het voortraject komen mensen op eigen gelegenheid bij de CBL (met familie, vrienden, buren), met de politie of met de ambulance. Na de beoordeling gaan de mensen weg op eigen gelegenheid (met familie, vrienden, buren), het openbaar vervoer of een taxi. In geval van agressie is de politie beschikbaar en bij opname elders kan zo nodig een ambulance worden ingezet. In de nabije toekomst zullen ook andere vormen van passend vervoer worden onderzocht door de Ambulancedienst Groningen. Tot die tijd blijft de inzet van politie en ambulance ongewijzigd.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

Crisisverpleegkundige 050-522 35 55 (24/7 bereikbaar)
Teamleiding crisisdienst 050-522 37 22
Danny Nijdam, teamleider algemene zaken acute zorg (dr.nijdam@lentis.nl)
Michiel van den Oever, psychiater en teamleider inhoudelijke zaken acute zorg (mrh.vandenoever@lentis.nl)

Hoe lang duurt een beoordeling?

Mensen komen alleen voor een beoordeling op de CBL, ze verblijven daar niet. Ze worden zo snel als mogelijk beoordeeld, waarna er een actie volgt. Er is op de CBL geen mogelijkheid tot overnachting. Gestreefd wordt om mensen direct bij binnenkomst, maar tenminste binnen 1 uur te beoordelen.

Wie beoordeelt of er sprake is van psychische of somatische problematiek, dan wel middelengebruik?

De inschatting van psychische of somatische problematiek, dan wel middelengebruik, vindt in verschillende fasen plaats. In de eerste fase door de hulpverlener (bijv. huisarts) of politie ter plekke. Hierbij kan tevens afstemming plaatsvinden met de triagemedewerker op de CBL. Bij somatische problematiek gaat de persoon naar de doktersdienst of de eerste hulp van een ziekenhuis, bij middelenproblematiek naar het ziekenhuis of de ‘dronkenmanscel’.
Als de inschatting is dat het psychiatrische problematiek is en de persoon gaat naar de CBL, vindt daar beoordeling plaats door de SPV, arts of psychiater. Zo nodig kan de GGD-arts worden opgeroepen die nog meer expertise heeft op het gebied van middelengebruik en van somatiek. Als de somatiek voorliggend is en mensen naar ziekenhuis moeten vanuit CBL, gaan ze naar het UMCG/UCP.

Wie kunnen aanmelden bij de CBL?

Mensen met verward gedrag kunnen aangemeld worden bij de CBL via de huisarts, politie, meldkamer of GGD-arts.

Hoe wordt geleerd van de praktijk?

Er komt een proces van monitoring met betrokken partners om de ervaringen te bespreken en zonodig aanvullende maatregelen te nemen. De eerste zes maanden zullen Lentis, politie,
ambulancezorg, DDG en GGD tweewekelijks vergaderen, daarna is de verwachting dat maandelijks overleg voldoende is. Daarnaast is de begeleidingsgroep op uitnodiging beschikbaar. Op bestuurlijk niveau zijn de stuurgroep keten acute psychiatrie en de gemeente verantwoordelijk.

Hoe is de personele bezetting?

Op de CBL zijn de volgende mensen aanwezig/beschikbaar:

 • Triageverpleegkundigen van de 24-uurscrisisdienst van Lentis (nu nog bij DDG)
 • Medewerkers (SPV, arts en psychiater) van 24-uurscrisisdienst van Lentis
 • Medewerkers kliniek Lentis aan Hereweg (in geval van calamiteiten)
 • Politie en ambulancevervoer bij de overdracht van de doelgroep
 • GGD-arts voor de somatische screening (op verzoek CBL)
 • VNN-medewerker voor beoordeling VNN-patiënten (binnen kantoortijden)

Om hoeveel mensen gaat het?

Het gaat om gemiddeld 2 – 3 personen per dag (24 uur). Dit getal is als volgt opgebouwd.

 • 1 persoon per dag uit de groep personen met verward gedrag die in de cel komt, maar daar niet hoort.
 • 1 persoon per dag met psychiatrische problematiek die buiten kantoortijden nu nog bij de Doktersdienst Groningen wordt gezien. Ook bij deze groep gaat het om crisisachtige situaties die zich buiten kantoortijden voordoen en waarbij acuut gehandeld moet worden.
 • 1 persoon per 2 dagen die nu nog buiten kantoortijden thuis door de 24-uursdienst van Lentis wordt gezien. Het is mogelijk deze groep in principe op de centrale locatie te zien, tenzij het noodzakelijk is dat zij in de thuissituatie worden gezien. Dit vermindert de reistijd voor de 24-uurscrisisdienst en daarmee de wachttijden voor patiënten en ketenpartners (waaronder de politie).

Welke organisaties zijn betrokken?

Politie, Lentis, VNN, Ambulancevoorziening Groningen, GGD, Doktersdienst Groningen, alle gemeenten in provincie Groningen, UMCG/UCP, Martiniziekenhuis, Huisartsenkring Groningen, Zorgbelang, platform GGz, Cliëntenraden betrokken organisaties, Centrale familieraad Lentis, OM, Reclassering Groningen, Veiligheidshuis.

Wat is belangrijk bij de overdracht ?

Alle zorgverleners in de keten zijn verantwoordelijk voor continuïteit in zorgproces en nemen een actieve houding aan ten aanzien van de overdracht. Handvatten voor de praktijk zijn:

 • Estafetteverantwoordelijkheid, je laat pas los als de ander het stokje heeft overgenomen en
 • Dakpanverantwoordelijkheid, in de overdracht ben je allebei verantwoordelijk tot de ander de patiënt en patiëntinformatie daadwerkelijk heeft overgenomen. Dit wordt actief gecheckt. In de crisissituatie wordt de overdracht tussen behandelende partijen altijd mondeling gedaan. De overdracht vindt dan plaats van professional naar professional.

Stopt de samenwerking tussen DDG en Lentis?

Zeer zeker niet. De samenwerking tussen huisartsen en Lentis is zeer waardevol. Gezamenlijk gaat worden bekeken hoe deze vormgegeven gaat worden nu de CBL als nieuw onderdeel van de keten van start gaat.
Lentis streeft ernaar om op termijn de 24-uurs beschikbaarheid te concentreren binnen de CBL en van daaruit de DDG zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor 2017 geldt de afspraak dat Lentis haar aanwezigheid van bij de DDG zal continueren. De invulling hiervan wordt nader uitgewerkt.

Wordt de huisarts van een verward persoon geïnformeerd? En wie nog meer?

Als beoordeling heeft plaatsgevonden, informeert de behandelaar de huisarts. Als iemand in behandeling is bij een andere organisatie, wordt ook deze geïnformeerd. Mocht het van belang zijn, dat ook aandacht nodig is van het sociale wijkteam, dan krijgen ook zij bericht. De politie wordt geïnformeerd bij de inschatting van mogelijk overlast.
De betrokken persoon wordt om toestemming gevraagd en alleen die informatie wordt overgedragen, die overgedragen mag worden. De wet- en regelgeving hiervoor verschilt per instantie en is bekend bij ketenpartners.

Wat zijn de kosten?

Wanneer mensen worden gezien door medewerkers van Lentis, valt dit onder de basisverzekering. Hiervoor geldt het eigen risico.

Van wie is de CBL?

De CBL is van de keten acute psychiatrie. Dat betekent dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is dat de CBL goed functioneert. Wel is het zo dat in de verschillende fasen verschillende partners een aandeel leveren in het goed functioneren van de kete, bij de instroom, doorstroom en uitstroom. Belangrijke principe is hierbij de warme overdracht. De gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent ook dat als er problemen zijn deze in onderling overleg en in de gezamenlijkheid worden opgelost.

Hoe is de veiligheid geborgd?

De veiligheidstaak ligt bij de politie: zij zijn aanwezig bij onveilige situaties, gaan pas weg als de situatie als veilig wordt beoordeeld en zijn snel oproepbaar en aanwezig in geval de veiligheid in het geding is.

Wie beoordeelt of een situatie veilig is?

De beoordeling of de situatie veilig is, ligt bij de aanwezige hulpverleners. Pas als zij de situatie als veilig beoordelen, gaat de politie weg. Verder mag indien er vanuit veiligheidsoverwegingen per acuut bescherming nodig is, het personeel zich uiteraard beschermen. Dit kan door bijvoorbeeld de patiënt buiten te sluiten, als dat passend is, of de deur van de beoordelingskamer op slot te doen, waarbij per direct politiebijstand gevraagd wordt waarbij de vrijheidsbeperking z.s.m. aan de politie wordt overgedragen. Afgesproken is dat de politie via 112 gebeld wordt als de situatie onveilig is en dat de politie dan meteen komt.

Hoe wordt mogelijke overlast op en rond het terrein aan de Hereweg voorkomen?

De ingang van de CBL is afgezonderd van de rest van de kliniek. Bij personen waar mogelijk sprake is van een veiligheidsrisico zullen de medewerkers van de politie of ambulance de persoon naar de CBL brengen en mee naar binnen gaan.
Als de beoordeling is afgerond zal door de CBL-medewerkers worden ingeschat hoe de persoon weggaat. Hierbij is de mogelijkheid dat de persoon zelf weg kan gaan, begeleid wordt door
familie/vrienden, de politie betrokken is, een taxi de persoon wegbrengt of in geval van opname elders zo nodig een ambulance.
Het goed functioneren van de CBL is een verantwoordelijkheid van de hele keten. Dat is ook het idee achter de samenwerkingsovereenkomst. Mocht er toch overlast ontstaan, dan wordt de politie gevraagd te assisteren. Deze kan worden gebeld door de CBL of de buurt.
Verder is de afspraak gemaakt met de de buurt gemaakt dat zij contact opnemen met de CBL over (niet-urgente) vragen of signalen.

Communicatie over de CBL

Voor de externe communicatie naar de pers dragen de gemeente Groningen en Lentis zorg. Voor de interne communicatie binnen de betrokken ketenpartners en gemeenten zijn de leden van de Stuurgroep acute psychiatrie en de leden van de provincie brede werkgroep verantwoordelijk.
Zij maken gebruik van:

 1. Vraag en antwoord-overzicht. Dit wordt voor de start verspreid en komt op de Lentissite (onder verwijzers) en in een latere fase op de site van de gemeente Groningen. Het is een
 2. overzicht dat aangevuld kan worden door de ervaring in de praktijk.
 3. Processchema’s, deze zijn opgesteld in samenwerking met de ketenpartners.
 4. Ketendocument met beschrijving van de keten, het proces en de afspraken, vastgesteld door de stuurgroep acute psychiatrie.
 5. Document (A4) met de belangrijkste informatie voor medewerkers ‘in de praktijk’.

Document 1 en 2 zijn in week van 20 maart 2017 verspreid, 3 en 4 in week van 27 maart. Op de site van Lentis (onder verwijzers) staan de meest actuele documenten.

Waarom is gekozen voor de naam Crisisbeoordelingslocatie (CBL)?

Er is bewust voor de naam Crisisbeoordelingslocatie gekozen om de associatie met opvang, bedden en verblijf te vermijden. Het gaat om een beoordeling, niet om een opname.