Ouderenpsychiatrie Lentis Zuidlaren - Zonneheuvel

Zonneheuvel voor verwijzers

Zonneheuvel is een afdeling voor voortgezette behandeling met verblijf voor mensen vanaf 50 jaar met blijvende beperkingen voortvloeiend uit psychiatrische en levensfase problematiek, veelal gepaard aan lichamelijke problemen.

Voor wie is Zonneheuvel

We kunnen patiënten met een klinische DBC, LGGZ of een ZZP B 4,5 of 6 opnemen. Per aanmelding bekijken we of er redenen zijn hiervan af te wijken. We kunnen ook patiënten opnemen in het kader van een BOPZ maatregel.
Patiënten hebben de behoefte om beter te functioneren, zodat ze een prettiger leven kunnen leiden, het liefst in de (nog te verwerven) woonomgeving van hun keuze. Ze verblijven één tot enkele maanden tot enige jaren op Zonneheuvel. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig in een veilige en gestructureerde omgeving.

Wat bieden we op Zonneheuvel

We bieden diagnostiek, behandeling, rehabilitatie, empowerment en nazorg.

Diagnostiek: We brengen samen met de patiënt en bij voorkeur ook met de partner of een eerdere hulpverlener de hulpvraag, wensen, behoeftes, beperkingen en mogelijkheden in kaart. Standaard voeren we een lichamelijk onderzoek uit. Zo nodig doet de psycholoog of psychiater aanvullend onderzoek. Vervolgens maken we een behandelplan.

Behandeling, rehabilitatie en empowerment: Patiënten krijgen een intensieve behandeling van uit de visie Herstelondersteunende Ouderenpsychiatrie. Patiënten nemen deel aan individuele en groepsactiviteiten. We richten ons op één of meer van de volgende gebieden:

  • Behouden en versterken van gezonde functies en vaardigheden of het zoveel mogelijk voorkomen van achteruitgang
  • Verminderen van ziekteverschijnselen en omgaan met beperkingen
  • Herstel van het functioneren in sociale en maatschappelijke rollen
  • Herstel van het algemeen functioneren en bevorderen van welzijn
  • Terugvalpreventie en voorlichting.

Nazorg: Wanneer de patiënt de klinische behandeling heeft afgesloten en terugkeert naar de eigen woonomgeving of een nieuwe woonplek heeft gevonden, bieden wij een nazorgcontact totdat de ambulant hulpverlener het contact overneemt.

Wie werken op Zonneheuvel

Het multidisciplinaire behandelteam onder leiding van de vestigingsmanager bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, (gedifferentieerd) agogisch begeleiders, een psychiater, gz psycholoog, maatschappelijk werker en huisarts. Via Lentis Zuidlaren kunnen we een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, gespecialiseerde psycholoog en geestelijk verzorger bij de behandeling betrekken. Huishoudelijk medewerkers ondersteunen het team en vrijwilligers helpen mee bij sociale activiteiten.
We hebben een goede samenwerking met andere (woon)zorgaanbieders.

Waar staan wij voor

De hulpvraag, wensen, mogelijkheden en beperkingen van de patiënt zijn het uitgangspunt van de behandeling. Wat de wens ook is, het team ondersteunt de patiënt bij zijn streven en spant zich in om hem hoop, vertrouwen en (maatschappelijk) perspectief te geven. Wij stimuleren het benutten van eigen kracht en houden rekening met de kwetsbaarheden van de patiënt.
De patiënt heeft maximale regie over zijn eigen leven. Hij leeft en woont zo zelfstandig mogelijk en neemt verantwoordelijkheid voor wat hij zelf kan. De keuze van de patiënt en het tempo van zijn herstelproces zijn leidend voor de zorgverlening.
Wij moedigen de patiënt aan om de sociale contacten met mensen die belangrijk voor hem zijn te onderhouden en deel te neme aan het maatschappelijk leven en ondersteunen hem hierin.
We werken graag samen met de familie en andere naastbetrokkenen, omdat zij een onmisbare schakel zijn in het steunsysteem van de patiënt. We bespreken hoe we hen van dienst kunnen zijn, als zij zelf hulp nodig hebben.

Meer informatie en aanmelden

U kunt contact opnemen met het secretariaat Ouderenpsychiatrie, telefoon 050 522 32 92, e-mail opwest@lentis.nl.