Home Over Lentis Medezeggenschap cliënten en familie

Medezeggenschap cliënten en familie

Bij Lentis hebben we medezeggenschap van cliënten en familie. Zij denken en beslissen mee over uiteenlopende zaken als beleid, behandelingen en meer. Alles waar cliënten mee te maken kunnen krijgen. In verschillende raden praten zij mee over de koers van Lentis en over het beleid. Dat gebeurt op verschillende niveaus:

 • Centrale Cliëntenraad, deze overlegt met de Raad van Bestuur
 • Cliëntenraden, iedere zorggroep heeft een eigen cliëntenraad. Deze overleggen met de directies van Lentis.
 • Cliëntcommissies, deze zijn betrokken bij bepaalde onderdelen of onderwerpen die spelen binnen Lentis

Cliëntenmedezeggenschap

Medezeggenschap is meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die voor de cliënten van Lentis belangrijk zijn. Uiteenlopende onderwerpen komen in de cliëntenmedezeggenschap aan de orde, zoals:

 • het beleid rondom informatieverstrekking aan cliënten
 • het stoppen van een behandelaanbod
 • de huisregels
 • de voeding
 • het verkrijgen van internetaansluiting op een bepaalde afdeling

Hoe is cliëntenmedezeggenschap georganiseerd?

Jaarlijks maken er ongeveer 19.000 mensen gebruik van de zorg van Lentis. Die zorg wordt verleend op verschillende locaties in de provincie Groningen, maar ook daarbuiten in klinieken, poliklinieken, woonvormen, inloophuizen en activiteitencentra. Op deze verschillende locaties heeft de cliënt medezeggenschap. Deze medezeggenschap wordt in de vorm van een raad georganiseerd. Ook door middel van huiskamerbesprekingen of andere alternatieve bijeenkomsten kan de medezeggenschap vormgegeven worden. Naast onderling overleg tussen de leden van de commissie, vindt er ook overleg plaats met leidinggevenden van Lentis.

Centrale cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van de ggz-onderdelen van Lentis. De leden van de CCR hebben allemaal ervaring met de zorg die Lentis biedt. Zij kunnen vertellen hoe het bevalt; ze kunnen erover oordelen, er een mening over hebben en meepraten over hoe die zorg (ook voor nieuwe cliënten) kan verbeteren. Naast deze Centrale Cliëntenraad, heeft elke zorggroep een eigen Cliëntenraad.

Centrale Cliëntenraad (secretariaat)
Hereweg 21
9725 AA Groningen
Telefoon (050) 409 75 75
cbb21@lentis.nl

Familieraad

Ernstige psychische problemen zijn niet alleen voor iemand die dit overkomt ontwrichtend en verdrietig, zij hebben ook hun weerslag op de kring van familieleden, vrienden en andere naasten. Als naaste van iemand met psychiatrische problematiek vind je in eigen omgeving soms weinig begrip. In de contacten met hulpverleners gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar de cliënt. Naasten worden vaak wel als “partners in de zorg” gezien, maar niet als mensen die zelf ook zorg en aandacht nodig hebben.

Belangen van naasten

De Familieraad behartigt de belangen van naastbetrokkenen van cliënten van Lentis. Enkele belangrijke gespreksonderwerpen/aandachtspunten zijn:

 • kwaliteit van zorg
 • samenwerken met familie en naasten
 • goede informatievoorziening.

We zijn de formele gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben we afgevaardigden voor elke afdeling binnen Lentis. Deze afgevaardigden hebben regelmatig contact met de directeur/leiding en medewerkers van de afdeling.

Familiebeleid van Lentis

Lentis vindt het sociale netwerk van cliënten belangrijk. Daarom is er in de behandeling van een cliënt ook aandacht voor familie en naasten, omdat zij een rol spelen bij de ondersteuning van de cliënt. Het komt ook voor dat familie en naasten hierbij zelf steun kunnen gebruiken. In het Familiebeleid staat wat familie en naasten van Lentis mogen verwachten.

Belangrijke onderdelen uit het familiebeleid zijn:

 • Lentis onderhoudt via een contactpersoon uit het netwerk van de cliënt contact met familie en naasten. Dit gebeurt overigens alleen als de cliënt hier toestemming voor geeft. Medewerkers mogen wel altijd algemene informatie geven, bijvoorbeeld over ziektebeeld, behandelmogelijkheden en belangenverenigingen.
 • Familie en naasten behoren tot het relatienetwerk van de cliënt en daarmee tot het aandachtsgebied van Lentis.
 • Lentis vindt het noodzakelijk dat van iedere cliënt een contactpersoon bekend is, van wie naam, adres en telefoonnummer in het behandeldossier staan. Als er geen contact meer is tussen cliënt en familie zal Lentis nagaan wat de reden daarvan is. Waar gewenst zal Lentis de cliënt zoveel mogelijk helpen om het contact te herstellen.
 • De contactpersoon ontvangt informatie over onder andere de werkwijze van de afdeling, het ondersteuningsaanbod voor familie en naasten en over landelijke organisaties van lotgenoten.

Je kunt mailen of een kaart of brief sturen in een portvrije envelop naar:

Familieraad Lentis
Antwoordnummer 460
9470 WG Zuidlaren

(Graag naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mail vermelden).

Het secretariaat van de Familieraad is telefonisch bereikbaar op: 06 45 57 64 55.