Home Een klacht indienen

Een klacht indienen

Lentis zet zich in voor goede zorg die aansluit bij wat je nodig hebt. Toch kan het voorkomen dat je over onderdelen van je behandeling, een medewerker of de organisatie niet tevreden bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er wat aan doen. Daarnaast willen we leren van jouw klachten en proberen deze in de toekomst te voorkomen. Ook familie en naasten van een patiënt kunnen een klacht indienen. Klachten zorgen voor betere hulp.

Algemene klacht

Heb je een klacht over bijvoorbeeld je behandeling, de organisatie of de bejegening door een medewerker? Lees hieronder meer over de procedure.

Je kunt gebruikmaken van ons formulier voor het indienen van een algemene klacht. Het is belangrijk dat je het formulier zo volledig mogelijk invult met je contactgegevens en de naam en functie van betreffende medewerker(s).

Een algemene klacht kun je naar de klachtenfunctionaris sturen:
Willemien Starke
klachtenfunctionaris@lentis.nl
06 51 93 96 30

De klachtenfunctionaris probeert samen met jou en de desbetreffende medewerker tot een passende oplossing te komen. Zij geeft onafhankelijk advies en informatie en kan bemiddeling bieden. De klachtenfunctionaris is er voor iedereen die in behandeling is bij Lentis.

We streven naar een oplossing binnen zes weken. Lukt dat niet binnen die termijn, dan mogen we de termijn in overleg met jou één keer verlengen met vier weken. We sturen je hierover een brief of een e-mail.

Je kunt je altijd laten bijstaan door een familielid, vriend, vriendin of partner. Het is vaak gemakkelijker om het gesprek over iets moeilijks aan te gaan als er iemand bij is die je goed kent.

Wordt tijdens het traject met de klachtenfunctionaris of familievertrouwenspersoon duidelijk dat je klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost? Dan kun je de klacht laten beoordelen door de klachtencommissie. Deze commissie behandelt klachten die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtencommissie beoordeelt je klacht onpartijdig en onafhankelijk en geeft daarover advies aan de directie van de betreffende Zorggroep die het uiteindelijke oordeel over de klacht geeft. 

Als je het niet eens bent met het oordeel van de directie van de Zorggroep over je klacht of ontevreden bent over de afhandeling, dan kun je met je klacht naar de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Je kunt hier ook direct met je klacht terecht als onze klachtenregeling niet aan de wettelijke eisen voldoet of als redelijkerwijs niet verwacht wordt dat je je klacht aan ons voorlegt. Het advies van de geschillencommissie is bindend.

Klacht over verplichte zorg

Krijg je verplichte zorg en heb je een klacht over bijvoorbeeld wilsbekwaamheid, een overplaatsing of je zorgplan? Lees hieronder meer over de procedure.

Patiënten, betrokkenen, hun vertegenwoordigers of nabestaanden van betrokkenen kunnen op één van deze klachtgronden een klacht indienen:

 • Wilsbekwaamheid
 • Zelfbindingsverklaring
 • Tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel
 • Dossierplicht
 • Besluit tot verlenen van verplichte zorg
 • Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel
 • De tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties
 • Voortzetting van tijdelijke verplichte zorg bij een zorgmachtiging
 • Beslissing tijdelijk verplichte zorg
 • Veiligheidsonderzoek
 • Huisregels
 • Overplaatsing
 • Tijdelijke onderbreking verplichte zorg
 • Beëindiging verplichte zorg
 • Voorwaarden en beperkingen bij tijdelijke onderbreking en beëindiging verplichte zorg
 • Periodieke evaluatie van de verplichte zorg
 • Geheimhoudingsverplichting zorgaanbieder, geneesheer-directeur, zorgverantwoordelijke en hun medewerkers
 • Bij een strafrechtelijke plaatsing:
 • Aanwijzing zorgverantwoordelijke en informatieplicht
 • Zorgplan
 • Behandeling
 • Verplichte behandeling
 • Zelfbindingsverklaring
 • Toepassing middelen of maatregelen
 • Beperking recht op bezoek, bewegingsvrijheid, vrij gebruik communicatiemiddelen

Wanneer je verplichte zorg krijgt, kun je voor je klacht gebruikmaken van ons formulier voor het indienen van een klacht over verplichte zorg. Het is belangrijk dat je het formulier zo volledig mogelijk invult met je contactgegevens en de naam en functie van betreffende medewerker(s).

Als je in aanmerking wilt komen voor een schadevergoeding is het belangrijk dat je duidelijk aangeeft waarom je denkt dat je daar recht op hebt. Wat is er verkeerd gegaan en welke schade heb je daardoor geleden?

Je kunt dit formulier mailen naar: klachtenwvggzgroningen@lentis.nl.

Een klacht over verplichte zorg wordt naar de regionale klachtencommissie Wvggz Groningen gestuurd. Deze klachtencommissie behandelt ook de klachten over verplichte zorg vanuit de Wet Bopz, wanneer dit van toepassing is.

Bij een klacht over verplichte zorg geeft de regionale klachtencommissie Wvggz Groningen geen advies aan de directie van de Zorggroep, maar neemt deze commissie zelf een beslissing.

Ook mag deze klachtencommissie een schadevergoeding toekennen.

Voor ondersteuning bij de klachtenprocedure kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon. De patiëntenvertrouwenspersoon behartigt je belangen en komt voor je op. Ook wanneer je klacht behandeld wordt door de regionale klachtencommissie Wvggz Groningen. 

Ben je het niet eens met de beslissing van de regionale klachtencommissie Wvggz Groningen? Of is er niet tijdig een beslissing is genomen? Dan kun je de rechter vragen een beslissing over de klacht te nemen. Hiervoor moet een gemotiveerd verzoekschrift bij de rechter worden ingediend. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop de regionale klachtencommissie een beslissing heeft genomen of had moeten nemen.

Je hebt het recht om een jurist, advocaat of een andere deskundige in te schakelen. De kosten daarvoor (bij een interne procedure bij de klachtenfunctionaris of bij een van de klachtencommissies) komen voor je eigen rekening.