Sfeerbeeld van landschap op webpagina Over Lentis

Over Lentis

Lentis biedt geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. We verlenen onze hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Cliënten kunnen bij ons terecht na een verwijzing van een huisarts of specialist.

Lentis is ontstaan in 1895 en bestaat vandaag de dag uit verschillende zorggroepen en diensten. Onze vier zorggroepen zijn Lentis, Dignis, Jonx en Forint. Lentis beschikt over zorgvormen die uniek zijn in het Noorden, zoals onze 24/7 crisisdienst voor iedereen uit de provincie Groningen.

Hier streven we naar

Ons doel is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten en patiënten. Als professionals in de zorg, werken we met ziel en zakelijkheid. We zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. ‘De mens en zijn verhaal’ is ons uitgangspunt. Hier geven we betekenis aan door ons te richten op vier doelen:

  • Het versterken van autonomie (eigen regie)
  • Het vergroten van persoonlijk functioneren
  • Het vergroten van maatschappelijk participeren
  • Het verbeteren van de kwaliteit van leven, onder andere door het verlichten van lijden.

Zo doen we het

Wij willen dat onze cliënten zo veel mogelijk de regie over hun eigen behandeling hebben en houden. Lentis is een grote organisatie die gelooft in kleinschalige zorg. Dit betekent dat we actief zijn in de wijken en zoveel mogelijk in de omgeving van de cliënt werken. We werken met kleine, zelfredzame teams die gebruik kunnen maken van de voordelen van een grote organisatie.

Lentis, uniek in het Noorden

Lentis is één van de oudste zorgorganisaties van het Noorden. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we onze cliënten een breed, specialistisch aanbod bieden. Kwaliteit staat hierbij voorop. We doen dit vanuit onze zorggroepen en diensten:

  • Lentis Volwassenenpsychiatrie biedt hulp aan jongeren en volwassenen tot 65 jaar die psychische of psychiatrische problemen hebben. Het kan gaan om lichte of om zwaardere problemen die het gewone leven verstoren. Voorbeelden zijn angst, rouwproblemen, eenzaamheid, eetproblematiek, depressie en bipolaire stoornissen.
  • PsyQ biedt in heel Nederland hulp aan volwassenen voor de meest voorkomende psychische problemen (angst, depressie en dergelijke). PsyQ is een landelijk samenwerkingsverband van ggz instellingen, waaronder Lentis.
  • Basis ggz Lentis is voor volwassenen met lichte tot matige psychische problematiek. Ook mensen met langdurende psychische problematiek die goed willen blijven functioneren en terugval willen voorkomen zijn bij Basis ggz Lentis aan het juiste adres.
  • Dignis de ouderentak van Lentis, biedt kwetsbare en afhankelijke ouderen die aangewezen zijn op zorg, een veilig onderkomen. Patiënten en inwoners houden zo veel mogelijk de regie op hun eigen behandeling.
  • Jonx (vooral) de jongerentak van Lentis, helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek. En betrekken daarin hun ouders of verzorgers. Jonx biedt ook hulp aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
  • Forint (forensische ggz en intensieve psychiatrie) is voor mensen die complexe en langdurige psychiatrische problemen hebben. Als gevolg daarvan vertonen ze delictgedrag of ander grensoverschrijdend gedrag. Forint werkt samen met justitie.

In geval van een crisis

Lentis beschikt over zorgvormen die uniek zijn in het Noorden. We zijn 24 uur per dag beschikbaar met de Lentis Crisisdienst. Dit betekent dat we in de gehele provincie Groningen hulp verlenen aan mensen die in een crisissituatie terecht komen.

Ook voor hulp bij ongevallen en rampen staan we klaar: Lentis maakt deel uit van de PSHOR (Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen).

Kwaliteitszorg

Lentis beschikt over twee TOPGGz erkende afdelingen: Autisme Team Noord-Nederland en Zorgprogramma Psychosen. Daar zijn we trots op! Dit betekent namelijk dat er zeer gespecialiseerde, topklinische zorg beschikbaar is voor cliënten met een ernstige of complexe aandoening die onvoldoende baat hebben bij behandeling in de tweede lijn (na een doorverwijzing).

Ruimte voor zingeving

Daarnaast is het Centrum Integrale Psychiatrie onderdeel van Lentis. Bij het CIP kunnen mensen terecht voor zowel een reguliere behandeling als een complementaire behandeling. Zingeving en spiritualiteit zijn onderdeel van de zorg. Het CIP werkt vanuit een holistische mensvisie gericht op gezondheid en welzijn.

Lentis, veel zorgvormen en specialismen

Voor cliënten betekent de grootte dat we een breed scala aan zorgvormen en specialismen in huis hebben. Cliënten komen bij Lentis voor zorg in een dagbehandeling, poliklinisch, thuis, in een beschermende woonvorm of klinisch (24-uur). Jaarlijks helpt Lentis ruim 25.000 mensen met psychische en psychiatrische problemen en meer dan 1.200 mensen met ouderenproblematiek. Hierbij geldt dat onze cliënten zo veel mogelijk de regie over hun eigen behandeling hebben en houden.

Hoe werken we

Kwaliteit van zorg

De organisatie

Cliëntenmedezeggenschap

Bij Lentis hebben we medezeggenschap van cliënten. Zij denken en beslissen mee over uiteenlopende zaken als beleid, behandelingen en meer. Alles waar cliënten mee te maken kunnen krijgen.

Meer over cliëntenmedezeggenschap.

Klachten en Complimenten

Ben je niet tevreden over de hulp die je krijgt of hebt gekregen bij Lentis? Heb je een klacht? We vinden het goed als je dat met ons deelt. We kunnen ervan leren en voor ons kan jouw inbreng reden zijn om iets te veranderen en onze zorg te verbeteren.

Ben je juist heel tevreden over de hulp die je van Lentis hebt ontvangen? Doet u dan een vermelding op Zorgkaart Nederland.

Geestelijke verzorging

Lentis Leefstijl

Duurzaamheid

Lentis Vastgoed is al jaren actief om het energieverbruik van Lentis te reduceren en controleren. Ten opzichte van 2014 (start metingen) is het energieverbruik van het Dennenoord-terrein met een hoeveelheid van 45% bijna gehalveerd. Het gebruik van gas is gereduceerd tot 51,5%.

Hiermee presenteert Lentis zich boven verwachting goed met het oog op het Klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken om CO verbruik te reduceren met 49% vóór 2030.

Hoe?

In november 2019 heeft Lentis 1200  zonnepanelen geïnstalleerd voor eigen gebruik. Dankzij deze zonnepanelen lukt het ons om Verpleeghuis de Enk in Zuidaren en de psychiatrische kliniek in Groningen te voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit. De zonnepanelen leveren ongeveer evenveel schone energie als het verbruik van circa 100 huishoudens. Dankzij deze investering besparen we jaarlijks bijna evenveel CO2 -uitstoot als een kleine 500 retourvluchten naar Barcelona.

Naast het investeren in zonnepanelen, heeft Lentis Vastgoed zich hardgemaakt voor goede isolatie, optimaal werkende installaties, gebruik van zonnecollectoren, wko’s, betonkernactivering, led verlichting, warmtepompen, power optimizers en laadpalen voor elektrische mobiliteit. Bovendien proberen we de luchtkwaliteit in de gebouwen te verbeteren, voeren we metingen uit om deze luchtkwaliteit te controleren en vervangen/veranderen we installaties als dat betere prestaties oplevert. Tot slot: sinds het jaar 2019-2020 heeft Lentis haar eerste gasloze gebouwen in gebruik!

Toekomst: Waarde creëren

Om duurzaam waarde te creëren, kijken we verder dan ons eigen proces. Lentis houdt bijvoorbeeld meer dan 40 hectare bos in stand en werkt daarnaast samen met de coöperatie Zon op alle daken om Zonnestroominstallaties te realiseren op onze gebouwen. Deze installaties kunnen ook door de omgeving van Lentis worden gebruikt, zodat ook zij zonder investering de kans hebben om lokaal geproduceerde duurzame energie te gebruiken. Tot slot gaat Lentis stappen zetten om delen van de vastgoedportefeuille te vernieuwen, waardoor we, samen met ketenpartners, energieneutrale gebouwen kunnen realiseren. De ambitie is om in 2024 ten minste drie nieuwe circulaire energie neutrale gebouwen in gebruik te hebben, volgens de Planet, People Profit (PPP) filosofie (zie onderstaand).

Op basis van de al behaalde resultaten denken we zeker dat Lentis de doelen van het Klimaatakkoord zal behalen. Om ons proces goed in de gaten te houden, beraden we ons op het implementeren van scenario tooling, zodat we op portefuilleniveau kunnen sturen op CO2 reductie. Onderstaande tabel weergeeft onze resultaten vanaf 2014:

Feedback