Home Ouderenpsychiatrie

Ouderenpsychiatrie

De afdeling Ouderenpsychiatrie van Lentis is er voor ouderen vanaf ongeveer 67 jaar met uiteenlopende psychische klachten. U kunt daarbij denken aan:

  • sombere of depressieve gevoelens die langere tijd aanhouden
  • paniek- of angstaanvallen
  • dwangmatige handelingen of gedachten waardoor u niet goed kunt functioneren
  • problemen door geheugenklachten, gecombineerd met psychische problemen
  • psychotische problemen
  • psychische klachten in combinatie met lichamelijke problemen

Afhankelijk van uw klachten, kunt u terecht bij een van onze poliklinieken voor intake, diagnose, therapie en /of behandeling. De behandeling is er op gericht dat u thuis kunt blijven in uw vertrouwde omgeving. Als behandeling thuis (tijdelijk) niet mogelijk blijkt te zijn, dan kunt u tijdelijk worden opgenomen in een van onze klinieken. De behandeling kan bestaan uit (1) Ambulante zorg en (2) Opname in de kliniek.

Hoe ziet een traject bij Ouderenpsychiatrie eruit?

Uw huisarts of medisch specialist verwijst u door naar de afdeling Ouderenpsychiatrie. Ook kan het zijn dat u wordt doorverwezen door een psycholoog of psychiater van een andere afdeling van Lentis of van een andere GGZ-instelling.

Als we de verwijzing hebben ontvangen, nodigen we u en een naaste (partner of kind) uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag en komen de verschillende behandelmogelijkheden aan bod. Soms is extra onderzoek nodig om de oorzaak van uw klachten vast te stellen. We stellen samen met u en uw naaste een behandelplan op.

U wordt behandeld op een van onze polikliniek, gaat naar de dagbehandeling, of bent opgenomen in een van onze klinieken.

Van tevoren spreken we af hoe lang de behandeling gaat duren. Dit kunnen enkele weken, maar ook een paar maanden zijn. Bij de afronding kijken we of er andere behandeling of begeleiding nodig is. We werken nauw samen met andere instellingen die zich richten op de zorg aan ouderen. Het gaat om bijvoorbeeld thuiszorg, centra voor dagbesteding, instellingen voor beschermd wonen en woonzorgcentra.

(1) Ambulante zorg

De behandeling bestaat uit gesprekken die u voert met een hulpverlener. We betrekken daarbij ook graag uw naasten. Het doel is altijd het evenwicht te herstellen: de klachten verminderen en er – eventueel in combinatie met medicatie – mee leren omgaan. De gesprekken vinden plaats op een van onze locaties of bij u thuis. Naast gesprekken en/of behandeling op de poliklinieken en indien noodzakelijk bij u thuis verzorgt het team van ambulant ook contactpoli’s, groepsbehandelingen en dagbehandeling. Lees hierover meer op polikliniek ouderenpsychiatrie Aborg Winschoten of Polikliniek ouderenpsychiatrie Hereweg 80 Groningen.

(2) Opname in de kliniek

Heeft u ernstige psychische problemen die niet op de polikliniek of thuis kunnen worden behandeld, dan kunt u worden opgenomen in een van onze klinieken. Hier bieden wij een beschermde en veilige omgeving. In de kliniek kunnen ook patiënten in het kader van de Wet verplichte GGZ worden opgenomen. De klinieken hebben gesloten en open afdelingen.

Gesloten opname

Wanneer het in uw situatie verstandig of noodzakelijk is, kunt u terecht op de gesloten opname-afdeling. In sommige gevallen is dit een gedwongen opname. Vaak bent u al in behandeling bij de polikliniek van Ouderenpsychiatrie als in samenspraak met u wordt besloten dat een opname nodig is.

De behandeling op de gesloten afdeling is intensief. Wij bieden hier een veilige omgeving waarin contact, rust, structuur en stabilisatie centraal staan. Daarnaast is er ook aandacht voor het verbeteren of behandelen van uw lichamelijke toestand of eventuele geheugenproblemen.

Ook uw naasten worden nauw betrokken bij uw behandeling. Door regelmatige zorgafstemmingsgesprekken (ZAG) zorgen wij voor een goede afstemming en samenwerking tussen u, uw naasten, het ambulante team, het klinische team en eventuele andere professionals die betrokken zijn bij uw zorg.

De duur van de opname hangt af van de ernst van de crisis en hoe goed u reageert op de behandeling. Ook is het mogelijk, en soms ook noodzakelijk, dat u een verdere behandeling krijgt op een van onze andere afdelingen.

Open opname

U kunt door uw ambulante behandelaar worden verwezen naar de open opnameafdeling. Ook kunt u vanuit de gesloten opnameafdeling naar de open opnameafdeling worden verwezen, omdat u nog wat langer een klinische behandeling nodig heeft. Uw naasten en ambulante behandelaar blijven op dezelfde wijze als op de gesloten opnameafdeling bij uw behandeling betrokken.

De behandeling richt zich op het bieden van steun, structuur, medicatie, rust, bescherming en veiligheid. Tijdens dagactiviteiten en (groeps-)gesprekken is er aandacht voor het verbeteren van de psychische en lichamelijke toestand. Het herstel van contact, communicatie en het nemen van eigen regie zijn belangrijke uitgangspunten.

Voortgezette behandelafdelingen in de kliniek

In de klinieken zijn nog een aantal afdelingen die gericht zijn op patiënten die langduriger klinische zorg nodig hebben.

Lees hier meer over de kliniek de A-borg in Winschoten en de kliniek het Zuiderpaviljoen in Zuidlaren.

Dagbehandeling, groepsbehandeling en contactpoli’s(groepen)

De ambulante ouderenpsychiatrie biedt ook diverse modules pycho-educatie die door het jaar heen worden gegeven. Denk daarbij aan “grip op stress” of “assertiviteit. Ook zijn er themagericht contactgroepen. Denk hierbij aan thema’s als “het brein” ,“faalangst”, “zingeving”, “leefstijl”, “eenzaamheid”.

In samenspraak met uw behandelaar is het mogelijk om aan te sluiten bij onze dagbehandeling. Een dagbehandelingstraject komt in de praktijk meestal neer op 2 behandeldagen in de week. U maakt deel uit van een groep van 6 tot 8 deelnemers. Van te voren spreekt u samen met uw naasten en de behandelaren de hersteldoelen af. Tijdens de groepsbijeenkomsten werkt u aan deze hersteldoelen. Een vast onderdeel van de dagbehandeling is PMT. (psychomotorische therapie).Ook belangrijk bij de dagbehandeling is de ruimte voor contact maken, ontspannen en leefstijl.

Locaties